ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปี 2558
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศสอบราคา
bulletประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
bulletประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2558
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ปี 2556
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
bulletประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletกีฬาโคกสูงสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bulletกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bullet ประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ 2556
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
bulletอบรมคัดแยกขยะ
bulletอบรมทำปุ๋ยหมัก
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906

 

 

 

 

dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานป้องกันฯicon

คลิ๊กที่นี่
การส่งเสริมการใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นicon

คลิ๊กที่นี่
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะicon

คลิ๊กที่นี่ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

More...

มหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัวicon

คลิ๊กที่นี่
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906