ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
bulletประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906
bulletประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
พ.ร.บ./กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล

                                                                               

                                                                                             

 

1          พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549

            ฉบับที่ 2       ลิก

2          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550      คลิก

3          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550 ฉบับที่ 7      คลิก

4          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2546 ฉบับที่ 6        คลิก

5          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 ฉบับที่ 5      คลิก

6          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2543 ฉบับที่ 4      คลิก

7          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2536 ฉบับที่ 3      คลิก

8          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 ฉบับที่ 2        คลิก

9          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534      คลิก       

10         พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518     คลิก

11         พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 ฉบับที่ 4           คลิก

12         พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2545 ฉบับที่ 3        คลิก

13         พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535 ฉบับที่ 2        คลิก

14         พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522        คลิก

15         พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   คลิก

16         พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  คลิก

17         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541      คลิก

18         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550   คลิก

19         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของ 

             เทศบาล พ.ศ.2501          คลิก

20         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548           คลิก

21         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541           คลิก

22         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2547 คลิก

23         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 คลิก

24         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุว่าด้วยหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547          คลิก

25         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุว่าด้วยหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545          คลิก

26         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุว่าด้วยหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543          คลิก

27         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุว่าด้วยหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541          คลิก

28         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุว่าด้วยหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541          คลิก

29         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพัสดุว่าด้วยหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2541          คลิก

30         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548         คลิก

32         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549       คลิก

33         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549       คลิก

34         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546  คลิก

35         พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540     คลิก

36         พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2529      คลิก

37         พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  คลิก

38         พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 คลิก

39         รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1/2548       คลิก

40         รัฐธรรมนูญ 2540    คลิก

41         ระเบียบงานสารบรรณ ฉบับที่ 2/2548     คลิก

42         ระเบียบงานสารบรรณ        คลิก

43         พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    คลิก

44         พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่ 12   คลิก

45         พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่ 11   คลิก

46         พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่ 10   คลิก

47         พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่ 9     คลิก

48         พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่ 8     คลิก

49         พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่ 7     คลิก

50         พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่ 6     คลิก

51         พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่ 5     คลิก

52         พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่ 4     คลิก

53         พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่ 3     คลิก

54         พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับที่ 2     คลิก

55         พ.ร.บ.เทศบาล     คลิก

56         พ.ร.บ.การศึกษา  คลิก                                                                             

             

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906