ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
bulletประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906
bulletประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
กองการศึกษา

 

นายศิริภัทร   สารพัฒน์

    ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

         

งานพัฒนาชุมชน

นางสาวศิวพร  ดลเอี่ยม 

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ 

 

งานธุรการ

        

        นางสาวอลีลักษณ์  ธนสำ 

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

   งานการศึกษา

     -

 

นางสาวชนัฎดา  ยอดเจริญ 

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  

                                                      

            

              

นางจันทรา  สุริโย 

 ครูผู้ดูแลเด็กบ้านหนองดง   

                                                               

                 

นางเกษร   นาไชย 

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฝก

            

       นางกฤษริน อาสาราช 

                        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองห้อง                     

        

นางเข็มพร โคตรพจน์   

   ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       

 นางสาวประนอม  ประหา 

 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองห้อง

        

นางสาวอรัญญา  แพงแก้ว

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          

 นางสาวบุญเพ็ง สมณา 

  ผู้ช่วยครูผู้แลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

      

นางเสมอเดือน  พละวงศ์ 

 ผู้ช้วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

      

นางทองมี  ศรีวรสาร

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองดง

      

นางนารี  เวชมี 

   ผู้ช้วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906