ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปี 2558
dot
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศสอบราคา
bulletประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
bulletงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2558
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ปี 2556
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletกีฬาโคกสูงสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bulletกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bullet ประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ 2556
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906
งานพัฒนาชุมชน

นางสาวศิวพร  ดลเอี่ยม

 

นักพัฒนาชุมชน

 

งานพัฒนาชุมชน

 

ผู้รับผิดชอบโดย  นางสาวศิวพร  ดลเอี่ยม  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 3  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงขุมชนของตนเอง
2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน
4. งานประสานงาน  และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
5. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ให้แก่ชุมชน
6. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  การอนามัยและสุขาภิบาล
-งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
-งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
-งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการและทุพพลภาพ

-งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
ประกาศของเทศบาลตำบลโคกสูง

โครงการปลูกหญ้าแฝก
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานนิติกร
งานบันทึกข้อมูล
งานสาธารณูปโภค
งานการศึกษา
งานสันทนาการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบุคลากร
งานธุรการCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906