ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
กิจการสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2557
bulletรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2557
dot
ข่าวประกวด/สอบราคา
dot
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletเทศบัญญัตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
bulletแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 - 7
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2552-2556
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ปี 2556
bulletแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2555
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletกีฬาโคกสูงสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bulletกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bullet ประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ 2556
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
งานพัฒนาชุมชน

นางสาวศิวพร  ดลเอี่ยม

 

นักพัฒนาชุมชน

 

งานพัฒนาชุมชน

 

ผู้รับผิดชอบโดย  นางสาวศิวพร  ดลเอี่ยม  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 3  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงขุมชนของตนเอง
2. งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน
4. งานประสานงาน  และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
5. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ให้แก่ชุมชน
6. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  การอนามัยและสุขาภิบาล
-งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
-งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
-งานสงเคราะห์คนชรา  คนพิการและทุพพลภาพ

-งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
-งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
ประกาศของเทศบาลตำบลโคกสูง

โครงการปลูกหญ้าแฝก
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
งานนิติกร
งานบันทึกข้อมูล
งานสาธารณูปโภค
งานการศึกษา
งานสันทนาการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบุคลากร
งานธุรการCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-549194