ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
bulletประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906
bulletประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประวัติเทศบาล

                  

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

            

 

ตำบลโคกสูง  เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลโพธิ์ศรีสว่าง  อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2538 ได้รับการจัดตั้งเป็นตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  2  สิงหาคม  2538  ใช้ชื่อตำบลว่า " โคกสูง " โดยตั้งชื่อตามสภาพภูมิประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงมีป่าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะป่าโคกสูง - ดงหัน  ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติอยู่ในพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ มีการบริหารงานท้องถิ่นในรูปแบบสภาตำบล  โดยมี                 นายเอกพงษ์  แวงวรรณ เป็นประธานสภาตำบลโดยตำแหน่ง  และเป็นกำนันตำบลโคกสูงคนแรก

 

 

           ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2542 สภาตำบลโคกสูงได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2542มีการบริหารงานท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมีผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
            1) นายเอกพงษ์   แวงวรรณ  เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ( โดยตำแหน่ง )
            2) นายเปียบ   ปัดสาศักดิ์    เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ( โดยคัดเลือก )
            3) นายเชิดศักดิ์   แวงวรรณ   เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง( โดยเลือกตั้งโดยตรง )

 

                ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลโคกสูง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2551  มีการบริหารงานท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลตำบล       มีผู้บริหารคือ นายเชิดศักดิ์   แวงวรรณ เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสูง จนถึงปัจจุบัน

 

 

 สภาพพื้นที่

 

      เทศบาลตำบลโคกสูง  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ดมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 ร้อยเอ็ด-โพนทอง เป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง  อยู่ห่างจากอำเภอโพนทองระยะทาง 14 กิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็นเนินดินสูงสลับต่ำเป็น ลอนคลื่นมีป่า โคกสูง-ดงหัน ซึ่งเป็นป่าสงวนอยู่ในพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่      มีพื้นที่ทั้งหมด 33.50 ตร.กม.     มีประชากรอาศัยอยู่จำนวน  5,626  คน (ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,029 คน) มีครัวเรือน จำนวน 1,260 ครัวเรือน มีชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน  4  ชุมชน / 13 หมู่บ้าน ดังนี้

 

 

           1) ชุมชนบ้านหนองดง มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองดง หมู่ที่ 2 , บ้านหนองหิน    หมู่ที่ 3 , บ้านหนองดง       หมู่ที่ 7 , บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 และบ้านหนองสิม หมู่ที่ 10
           2) ชุมชนบ้านสองห้อง มี 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 1 ,บ้านสองห้องหมู่ที่ 8  และบ้านสองห้อง 2         หมู่ที่ 13
           3) ชุมชนบ้านแฝกมี 4 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านแฝกคำพัฒนา หมู่ที่ 4 ,บ้านแฝกหมู่ที่ 6 ,บ้านแฝกนครหมู่ที่ 11     และบ้านแฝกคำพัฒนา 2 หมู่ที่ 12
           4) ชุมชนบ้านหนองตอ มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5    

 

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906