ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปี 2558
dot
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศสอบราคา
bulletประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
bulletงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2558
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ปี 2556
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletกีฬาโคกสูงสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bulletกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bullet ประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ 2556
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906
งานจัดเก็บรายได้

งานจัดเก็บรายได้

ผู้รับผิดชอบโดย นายดีเด่น เปลรินทร์ ตำแหน่งเจ้าหนักงานจัดเก็บรายได้ 2 และ นางจันทร์ทูล สุทธิประภา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

 

1. ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
2. รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย พร้อมทั้งตรวจสอบเร่งรัดการจัดเก็บ ติดตามลูกหนี้  และปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์ค้างรับให้เป็นปัจจุบัน
3. รับเงินรายได้ทุกประเภท  เพื่อนำเข้าเป็นรายได้ของเทศบาล
4. เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินระหว่างปีงบประมาณ  และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ใช้ประจำวัน
5. รับผิดชอบการจัดทำทะเบียนรายรับ
6. รับผิดชอบการจัดทำสมุดเงินสดรับ
7. รับผิดชอบการจัดทำใบผ่านมาตรฐาน  1,3
8. เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล  จำกัด
9. รับผิดชอบร่วมในการจัดเก็บฎีกาที่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วทุกประเภทเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การให้บริการด้านการเสียภาษี

การเสียภาษีต่างๆ

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (ภ.ร.ด.2) เพื่อเสียภาษี


     1.1. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่  2 มกราคม สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี
     1.2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินและออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด. 8) 
     1.3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)
     1.4. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินย้อนหลังได้ไม่เกิน  10ปี

 

บทกำหนดลงโทษตาม  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  พ.ศ.2475 

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการแห่งสินทรัพย์ (ภ.ร.ด.2) มีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200  บาท  มีอายุความ  1  ปี
2. ผู้ใดจงใจเจตนาละเลยโดยฉ้อโกงโดยอุบาย  โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปี 
แห่งทรัพย์สินของตนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  6 เดือน  หรือปรับไม่เกิน  500 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน  5 ปี
3. ผู้ใดไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด  จะต้องเสียเงินเพิ่ม  ดังนี้
-ชำระไม่เกิน  1 เดือน  นับจากวันที่พ้นกำหนดให้เพิ่ม  2.5% ของภาษีที่ค้างชำระ
-ชำระเกิน  1 เดือน  แต่ไม่เกิน  2 เดือน  ให้เพิ่ม  5% ของภาษีที่ค้างชำระ
-ชำระเกิน  2 เดือน  แต่ไม่เกิน  3 เดือน  ให้เพิ่ม  7.5% ของภาษีที่ค้างชำระ
-ชำระเกิน  3 เดือน  แต่ไม่เกิน  4 เดือน  ให้เพิ่ม  10%  ของภาษีที่ค้างชำระ
-ชำระเกิน  4 เดือนขึ้นไป  ให้ยึดขายทอดตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ต้องร้องขอให้ศาลสั่ง
 
หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
1. สำเนาโฉนดที่ดิน  หรือ  น.ส.3
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ทะเบียนการค้า,ทะเบียนพาณิชย์  หรือใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
5. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)

 

2. ภาษีบำรุงท้องที่  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครองที่ดิน  ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ที่ดิน
อัตราภาษี
- จะเสียตามราคาปานกลางของที่ดิน  มีหลายอัตรา  ขอทราบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
- ที่ดินว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติการยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี


1.ให้เจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครองที่ดิน  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง  ภายในเดือน  มกราคม เมษายน  ของทุกปี
2.ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่  หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
3.เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ย้อนหลังได้ไม่เกิน  10  ปี

 

บทกำหนดโทษตาม  พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่  พ.ศ.  2506

1. ผู้ใดจงใจแจ้งข้อความเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระภาษีบำรุงท้องที่ต้องระวางโทษจำคุก     ไม่เกิน 6 เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ผู้ใดไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ 


หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

1. สำเนาโฉนดที่ดิน  หรือ  น.ส.3
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)
 

3. ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ  ยี่ห้อ  หรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่น  เพื่อหารายได้
ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ  ด้วยอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก  จารึก  หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

อัตราภาษี

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน  คิดอัตรา  3บาท  ต่อ  500ตารางเซนติเมตร
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่น  คิดอัตรา  20 บาทต่อ  500 ตารางเซนติเมตร
3. ป้ายดังต่อไปนี้  คิดอัตรา  40 บาท  ต่อ  500ตารางเซนติเมตร
- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย  ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ  หรือไม่
- ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้  หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ


4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้ว  เสียภาษีต่ำกว่า  200  บาท  ให้เสียในอัตรา  200  บาท

การยื่นแบบประเมินและชำระภาษี

1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย  ยื่นแสดงแบบรายการภาษีป้าย  ตั้งแต่  2  มกราคม -  31 มีนาคม  ของทุกปี  โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15  วัน  และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวดๆละ  3  เดือน
2. ผู้ใดติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคมหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย  ข้อความ  ภาพ  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
3. ในกรณีที่มีการโอนป้าย  ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อเทศบาลภายใน  30  วัน
4. พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกเก็บภาษีป้ายย้อนหลังได้ไม่เกิน  5 ปี บทกำหนดโทษตาม  พ.ร.บ.ภาษีป้าย  พ.ศ.2510
     1.1. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่  5,000 -  50,000  บาท
     1.2. ผู้ใดจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางทาจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่  5,000 – 50,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ


หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

1. รูปถ่ายป้าย
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย  (เฉพาะผู้เคยชำระภาษี)

 
ประกาศของเทศบาลตำบลโคกสูง

โครงการปลูกหญ้าแฝก
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานนิติกร
งานบันทึกข้อมูล
งานสาธารณูปโภค
งานการศึกษา
งานพัฒนาชุมชน
งานสันทนาการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบุคลากร
งานธุรการCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906