ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปี 2558
dot
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศสอบราคา
bulletประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
bulletงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2558
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ปี 2556
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletกีฬาโคกสูงสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bulletกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bullet ประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ 2556
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906
งานพัสดุ

 

งานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบคือ นายนิกร โพธิ์ท่าม่วง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุของเทศบาล
2. รับผิดชอบ  การจัดซื้อ  จัดจ้าง  ของทุกหน่วยงานโดย
- วิธีการตกลงราคา
- วิธีการสอบราคา
- วิธีการประกวดราคา
- วิธีพิเศษ
- วิธีกรณีพิเศษ
ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุและหนังสือสั่งการของทุกหน่วยงานในเทศบาลก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
3. รับผิดชอบการจัดทำทะเบียนพัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ( พด.1 )  ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์( พด. 2 )  และบัญชีพัสดุ  ( พด. 4 )  ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4. รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง และ แบบรายงานผล
5. การควบคุม  การเบิก  จ่ายใบเสร็จรับเงิน
6. การลงทะเบียนการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ทุกประเภท
7. การจัดทำทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ของทุกหน่วยงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
8. การออกเลขรหัสพัสดุ  พร้อมทั้งพ่นรหัสบนพัสดุ  ของทุกหน่วยงาน
9. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  พร้อมทั้งดำเนินการขอต่อทะเบียนรถยนต์  และเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์  รถจักรยานยนต์  ทุกชนิดของเทศบาล
10. จัดพิมพ์เอกสารในการดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดหาพัสดุทุกประเภท
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศของเทศบาลตำบลโคกสูง

โครงการปลูกหญ้าแฝก
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้
งานนิติกร
งานบันทึกข้อมูล
งานสาธารณูปโภค
งานการศึกษา
งานพัฒนาชุมชน
งานสันทนาการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานบุคลากร
งานธุรการCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906