ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
กิจการสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2557
bulletรายชื่อผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2557
dot
ข่าวประกวด/สอบราคา
dot
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletเทศบัญญัตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
bulletแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 - 7
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2552-2556
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ปี 2556
bulletแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2555
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletกีฬาโคกสูงสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bulletกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bullet ประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ 2556
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ

บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่

โครงการ / สถานที่

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555)

(หน้า)

สอดคล้องกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.

เหตุผล ความจำเป็น

ที่ต้องเสนอโครงการ

1

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลโคกสูง

หมู่ที่ 1 13

2,000,000

28

โครงการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก

2

ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่าง

บ้านหนองดง บ้านแฝก

ทางเชื่อมบ้านหนองดง บ้านแฝก

2,500,000

28

โครงการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

3

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย

บ้านหนองตอ โคกกลาง

ทางเชื่อมระหว่างตำบล

บ้านหนองตอ บ้านโคกกลาง

2,500,000

28

โครงการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

4

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย

บ้านแฝก - บ้านสร้างบุ

ทางเชื่อมระหว่างตำบล

บ้านแฝก บ้านสร้างบุ

2,500,000

28

โครงการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

5

ขุดลอกลำห้วยตาแหลว

ห้วยตาแหลว  หมู่ที่ 5  บ้านหนองตอ

2,000,000

32

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร

6

ขุดลอกห้วยกุดหว้า

ห้วยกุดหว้า

บ้านสองห้อง บ้านแฝก

2,000,000

32

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร

7

โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำบึงมะหรี่สู่พื้นที่การเกษตร

บึงมะหรี่  หมู่ที่ 5

บ้านหนองตอ

3,000,000

32

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดปี

8

โครงการ ก่อสร้าง / ปรับปรุง สนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3 ศูนย์

1,800,000

36

โครงการเสริมสร้างสุขภาพ

พลานามัยของประชาชนให้แข็งแรงสมบูรณ์

เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็ก

9

โครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในชุมชน

หมู่ที่ 1 13

3,000,000

41

ด้านเศรษฐกิจ

เพื่อส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์

10

โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ

กัดเซาะริมตลิ่งหนองดง

หนองดง  หมู่ที่ 2

5,000,000

47

ด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและ

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

11

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสองห้อง (บะตะกล้า)

บึงบะตะกล้า

หนองสองห้อง

5,000,000

47

ด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและ

มีภูมิทัศน์ที่สวยงามCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-549194