ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
กิจการสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletสำนักปลัดเทศบาล
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปี 2558
dot
ข่าวประกวด/สอบราคา
dot
bulletประกาศสอบราคา
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletเทศบัญญัตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
bulletแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ. 2557 - 2559
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 - 7
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี 2552-2556
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ปี 2556
bulletแผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2555
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletกีฬาโคกสูงสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bulletกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bullet ประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ 2556
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletประกาศสอบราคา
bullet
บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ

บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลโคกสูง
อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่

โครงการ / สถานที่

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553-2555)

(หน้า)

สอดคล้องกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.

เหตุผล ความจำเป็น

ที่ต้องเสนอโครงการ

1

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลโคกสูง

หมู่ที่ 1 13

2,000,000

28

โครงการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก

2

ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่าง

บ้านหนองดง บ้านแฝก

ทางเชื่อมบ้านหนองดง บ้านแฝก

2,500,000

28

โครงการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

3

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย

บ้านหนองตอ โคกกลาง

ทางเชื่อมระหว่างตำบล

บ้านหนองตอ บ้านโคกกลาง

2,500,000

28

โครงการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

4

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย

บ้านแฝก - บ้านสร้างบุ

ทางเชื่อมระหว่างตำบล

บ้านแฝก บ้านสร้างบุ

2,500,000

28

โครงการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

5

ขุดลอกลำห้วยตาแหลว

ห้วยตาแหลว  หมู่ที่ 5  บ้านหนองตอ

2,000,000

32

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร

6

ขุดลอกห้วยกุดหว้า

ห้วยกุดหว้า

บ้านสองห้อง บ้านแฝก

2,000,000

32

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร

7

โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำบึงมะหรี่สู่พื้นที่การเกษตร

บึงมะหรี่  หมู่ที่ 5

บ้านหนองตอ

3,000,000

32

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดปี

8

โครงการ ก่อสร้าง / ปรับปรุง สนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3 ศูนย์

1,800,000

36

โครงการเสริมสร้างสุขภาพ

พลานามัยของประชาชนให้แข็งแรงสมบูรณ์

เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็ก

9

โครงการส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้ในชุมชน

หมู่ที่ 1 13

3,000,000

41

ด้านเศรษฐกิจ

เพื่อส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์

10

โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ

กัดเซาะริมตลิ่งหนองดง

หนองดง  หมู่ที่ 2

5,000,000

47

ด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและ

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

11

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสองห้อง (บะตะกล้า)

บึงบะตะกล้า

หนองสองห้อง

5,000,000

47

ด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและ

มีภูมิทัศน์ที่สวยงามCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-549194