ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
bulletประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906
bulletประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

                      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโคกสูง

                                                                                                                

1.      สภาพทั่วไป

                1.1   ที่ตั้งและขนาด    เทศบาลตำบลโคกสูง     ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอโพนทอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง ระยะทางประมาณ  14  กิโลเมตร และ ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 32  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  33.50  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,937.50  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับท้องถิ่นอื่นๆดังนี้

                   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสว่าง  

                   ทิศใต้              ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ

                   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนชัยศรี

                   ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง   อำเภอโพธิ์ชัย

                                                  

            1.2    ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลโคกสูง เป็นที่ดอนสลับที่ลุ่ม ส่วนมากพื้นที่จะอยู่ในที่ดอน มีป่าโคกสูง-ดงหัน อยู่ในพื้นที่ ประมาณ 5,000 ไร่ พื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน  มีพื้นที่ทำการเกษตร  จำนวน 13,740  ไร่ มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบเดือน มีนาคม  ถึง เดือน เมษายน   ประมาณ  37  องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ต่ำสุด  ในรอบเดือนมกราคม  เฉลี่ย  18  องศาเซลเซียส

 

1.3   ทรัพยากรดิน  ลุ่ชุดดิน  ความเหมาะสมของดิน  และคุณภาพดิน

-  ดินชุดร้อยเอ็ด  พบในสภาพภูมิประเทศราบเรียบ  เนื้อดินมีลักษณะร่วนปนทรายความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ปานกลาง  เหมาะในการใช้เพาะปลูกข้าว  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ  60  บริเวณที่พบดินชุดร้อยเอ็ด ในเขตตำบลโคกสูง  พบมากที่บ้านหนองดง,บ้านแฝก,บ้านสองห้อง   สภาพเป็น ดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ เหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่  เช่นมันสำปะหลัง 

 

-   ดินชุดพิมาย   เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง     แต่เป็นที่ราบลุ่ม    มักเกิดปัญหาน้ำท่วม ใช้ปลูกข้าว มีผลผลิตสูง  ในเขตตำบลโคกสูงไม่พบดินชุดนี้

 

-  ดินชุดอุบล  สภาพภูมิประเทศของดินชุดนี้ค่อนข้างเรียบ   เป็นลอนลุกคลื่น   ระบบน้ำมีปานกลาง สภาพเป็นดินทรายปนดินร่วน และ ดินร่วนเหนียวปนทราย ในเขตตำบลโคกสูง พบประมาณร้อยละ 40  พบมากที่บ้านหนองตอ,บ้านแฝก

 

                1.4    ทรัพยากรป่าไม้ 

เทศบาลตำบลโคกสูง   มีพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้  1  แห่ง   พื้นที่รวม  5,000  ไร่

คือป่าโคกสูง ดงหัน ปัจจุบันสภาพของป่าร้อยละ 50 เป็นป่าเสื่อมโทรม มีการบุกรุกทำไร่มันสำปะหลังและเป็นที่เลี้ยงสัตว์ ยังเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 50 ที่ยังเป็นป่าสมบูรณ์

           

1.5   ทรัพยากรน้ำ

        แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญและสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมมีดังนี้   คือ

                      1. หนองน้ำสาธารณะ จำนวน  11 แห่ง   มีน้ำตลอดปี ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ประมงหมู่   

                          บ้านและเลี้ยงสัตว์

 

ที่
ชื่อแหล่งน้ำ
หมู่ที่
พื้นที่(ไร่ )
การใช้ประโยชน์

1

หนองดง

2

72

ประมงหมู่บ้าน,เลี้ยงสัตว์

2

หนองหินใต้

3

4

การเกษตร,เลี้ยงสัตว์

3

หนองหินเหนือ

3

27

ประมงหมู่บ้าน,เลี้ยงสัตว์

4

หนองมะหรี่

5

150

ประมงหมู่บ้าน,การเกษตร

5

หนองบึงเตาเหล็ก

6

26

ประมงหมู่บ้าน,การเกษตร

6

หนองบะตากร้า

8

22

ประมงหมู่บ้าน,การเกษตร

7

หนองสิม

10

22

ประมงหมู่บ้าน,การเกษตร

8

หนองหินใหญ่

10

6

ประมงหมู่บ้าน,การเกษตร

9

หนองกุง

10

8

ประมงหมู่บ้าน,การเกษตร

10

หนองบก

6

3

การเกษตร

11

หนองแฝก

11

18

การเกษตร

 

 2.  ลำห้วย  6  สาย ได้แก่  ห้วยตาแหลว , ห้วยวังโพธิ์ , ห้วยบ่อ , ห้วยกุดหว้า , ห้วยหนองเรือ และห้วยเหนือ

        3.  บ่อบาดาล  จำนวน  18   แห่ง 

4.        ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  13  แห่ง

                1.6  จำนวนหมู่บ้าน  มีทั้งหมด  13 หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่  1  บ้านศรีวิไล                                              หมู่ที่  8  บ้านสองห้อง

หมู่ที่  2  บ้านหนองดง                                          หมู่ที่  9  บ้านโคกสูง

หมู่ที่  3  บ้านหนองหิน                                         หมู่ที่  10  บ้านหนองสิม

หมู่ที่  4  บ้านแฝกคำพัฒนา                                   หมู่ที่  11  บ้านแฝกนคร

หมู่ที่  5  บ้านหนองตอ                                          หมู่ที่  12  บ้านแฝกคำพัฒนา 2

หมู่ที่  6  บ้านแฝก                                                  หมู่ที่  13  บ้านสองห้อง 2

หมู่ที่  7  บ้านหนองดง 

1.7   ประชากร  ประชากรของเทศบาลตำบลโคกสูง   ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

รวมทั้งสิ้น   5,719   คน ดังนี้

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนคน

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

95

211

212

210

157

62

84

110

96

158

78

47

118

172

417

398

211

303

126

141

174

187

273

140

90

208

174

388

408

230

288

124

140

189

191

286

154

100

207

 

346

 

805

 

806

 

441


591


250


281


363


378


559


294


190

 

415

 

 

 

 

 

 

 

 

*ที่มา  ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2562

รวม

1,538

2,840

2,879

5,719 

หมายเหตุ* จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้  อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน

 

2.   สภาพทางเศรษฐกิจ

                2.1  อาชีพ  ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง  ประกอบอาชีพหลัก  คือการทำการเกษตร  โดยเฉพาะการทำนา ทำไร่ ควบคู่ไปกับอาชีพรับจ้างทั่วไป  และอาชีพค้าขาย

                     รายละเอียดการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง จำแนกตามครัวเรือนทั้งตำบล  มีดังต่อไปนี้

.  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวมีประมาณร้อยละ  7.43  ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล  โดยแบ่งออกเป็น

                                1.  อาชีพรับจ้าง  มีประมาณร้อยละ  3.98  ได้แก่ 

                                     1.1)  งานรับจ้างทั่วไป

                                     1.2)  งานบริการ  ( เช่น รับใช้ในบ้าน  ขับรถรับจ้าง  เป็นต้น)

งานช่างฝีมือ ( เช่น  ช่างไม้  ช่างปูน  ช่างซ่อมรถยนต์ - จักยานยนต์  เป็นต้น)

                                2.  อาชีพค้าขาย  มีประมาณร้อยละ  2.68

                                3.  อาชีพรับราชการ  มีประมาณร้อยละ  0.77

 

                        .  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า  1  อาชีพ  ขึ้นไป  มีประมาณร้อยละ  92.57  ของ

จำนวนครัวเรือนทั้งตำบล  โดยแบ่งออกเป็น

                          1.  รับจ้างและเกษตรกรรม  มีประมาณร้อยละ  80

                          2.  เกษตรกรรมและประกอบอุตสาหกรรม  มีประมาณร้อยละ  2.35

                          3.   เกษตรกรรมและค้าขาย  มีประมาณร้อยละ 10.22

                2.2   แรงงาน           จากจำนวนประชากรในวัยแรงงาน ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง   พบว่าร้อยละ  25.62  เป็นแรงงานที่ออกไปทำงานนอกเขตจังหวัดในฤดูแล้ง  ช่วงเดือนมกราคม  จำนวนราษฎรที่มีอายุ 15  ปี ขึ้นไปที่ไม่มีงานทำ (ว่างงาน  ไม่รวมผู้ที่กำลังศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 3.08 ในเขตพื้นที่ตำบล  ไม่มีแรงงานต่างด้าว และ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 

2.3   ผลผลิต  ตำบลโคกสูง  มีพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกข้าว  ประมาณ 8,172 ไร่ ข้าวเป็นพืชหลักที่สำคัญ  เกษตรกรปลูกข้าวไว้บริโภคในปีต่อไป  ส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธ์ กข6 ข้าวหอมมะลิ 105

                        -  การเลี้ยงสัตว์   ส่วนมากจะเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค  เช่น  เป็ด ไก่  ปลา  และเลี้ยงไว้เพื่อการเกษตรและไว้ขาย  เช่น  โค  กระบือ  สุกร  เป็นต้น

                      -   การประมง  ดั้งเดิม  หากินตามห้วยหนอง ถ้าเลี้ยง เลี้ยงเฉพาะที่เป็นน้ำขัง  ในช่วงหน้าฝน  โดยอาศัยปลาธรรมชาติ  ซึ่งในปัจจุบันมีการขุดบ่อเลี้ยงปลา  หาซื้อพันธ์ปลามาเลี้ยง เช่น ปลาดุก ปลานิล ปลาตะเพียน เป็นต้น

                        -  การใช้ที่ดิน ลักษณะกิจกรรมทางด้านเกษตรและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  ตำบลโคกสูง   มีพื้นที่ทั้งหมด  13,022 ไร่ โดยมีพื้นที่อยู่อาศัย ป่าไม้ จำนวน 2,947 ไร่ พื้นที่การเกษตร จำนวน 10,075 ไร่   

        

ตารางแสดงการแยกประเภทพื้นที่ทำการเกษตร 

 

 

ลำดับที่

การผลิต

พื้นที่  (ไร่)

จำนวนตัว

หมายเหตุ

1

นาข้าว

8,172

-

 

2

พืชไร่

1,405

-

 

3

สวนพืชผัก

400

-

 

4

พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ

98

-

 

5

โคเนื้อ

-

869

*ที่มาสถิติข้อมูล

6

กระบือ

-

249

เพื่อการพัฒนา

7

สุกร

-

260

ปี 2560

8

สัตว์ปีก

-

<span style="font-family: 'Angsana N

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906