ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
bulletประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906
bulletประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
เทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสูง
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552

..............................................................................................................

                โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ขึ้นบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510ประกอบกับมาตรา  32 มาตรา 54 และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  เทศบาลตำบลโคกสูง จึงตราเทศบัญญัติโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกสูง  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้

                                ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552

                                ข้อ 2. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง       แล้ว 7 วัน

                                ข้อ 3. บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติตำบลนี้ ให้ใช้เทศบัญญัติตำบลฉบับนี้แทน

                                ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้

                                                เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

                                                เจ้าพนักงานสาธารณสุขหมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

                                                พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกสูง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

                                ข้อ 5. ให้กิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพตามท้ายเทศบัญญัตินี้ เป็นกิจการที่มีการควบคุมในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง

                1.กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

                                (1)  การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง

                                (2)  การเลี้ยงสัตว์เพื่อการรีดนม

(3)  การประกอบกิจการ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน  เพื่อให้   ประชาชนเข้าชมหรือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

 

 

                2.กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

(1)  การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือน

(2)  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์การสะสมหนังสัตว์ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก

(3)  สะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป

(4)  การเคี่ยวหนังสัตว์ ไขสัตว์ เอ็นสัตว์

(5)  การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอยเปลือกปู

(6)  การประดิษฐ์เครื่องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากเปลือกหอยกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์

ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆของสัตว์

(7)    การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชเป็นอาหาร

(8)    การสะสมหรือการล้างคลั่ง

3.กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

                (1)  การผลิตเนย เนยเทียม

(2)  การผลิตกะปิ น้ำพริกแกง น้ำพริกเผา น้ำปลา น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยทอด หรือซอสปรุงรสอื่นๆยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

(3)  การผลิตการหมักปลาร้า ปลาเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

(4)  การตากเนื้อ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

(5)   การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตากหรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาการจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

(6)  การเคี่ยวน้ำมันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

(7)  การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี้

(8)  การผลิตแบะแซ

(9)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด

(10)  การประกอบกิจการทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ

(11)  การแกะ การล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น

(12)  การผลิตน้ำอัดลม น้ำหวาม น้ำโซดา น้ำถั่วเหลือง น้ำดื่มชนิดต่างๆบรรจุกระป๋องหรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการบริโภคในครัวเรือน

(13)  การผลิต การแบ่งน้ำตาล

(14)  การผลิต ผลิตภัณฑ์ จากนมวัว 

(15)  การผลิต การบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ำส้มสายชู

(16)  การคั่วกาแฟ

(17)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร

(18)  การผลิตผงชูรส

(19)  การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค

(20)  การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอื่นยกเว้นการบริโภคในครัวเรือน

(21)  การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องชนิดผงอื่นๆ

(22)  การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการบริโภคในครัวเรือน

(23)  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

(24)  การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร

(25)  การผลิตน้ำแข็ง ยกเว้นการผลิตที่ให้ประกอบอาหารและบริโภคในครัวเรือน

(26)  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป

                4. กิจการที่เกี่ยวกับยา

                                (1)  การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุด้วยเครื่องจักร

(2)  การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอางต่างๆ

(3)  การผลิตสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี

(4)  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้มสำเร็จรูป

(5)  การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชำระล้างต่างๆ

5.กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

                                (1)  การอัด การสกัดน้ำมันจากพืช

(2)  การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

(3)  การผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่นๆในทำนองเดียวกันด้วยเครื่องจักร

(4)  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร

(5)  การผลิตยาสูบ

(6)  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร

(7)  การผลิต การสะสมปุ๋ย

(8)  การผลิตใยมะพร้าว

(9)  การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสำปะหลัง

 

 

6.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่

                                (1)  การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ

(2)  การหลอม การหล่อ การถลุงหรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน ข้อ (1)
(
3)  การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตัด การตีการตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วย

       เครื่องจักรหรือ ก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ข้อ (1)

(4)    การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิลหรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการในข้อ (1)

(5)    การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน ข้อ (1)

(6)    การทำเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือล้างแร่

7.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์

                                (1)  การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์

(2)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกล

(3)  การประกอบกิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือการจำหน่ายและการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย

(4)  การล้าง การอัดฉีดยานยนต์

(5)  การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่

(6)  การปะการ การเชื่อมยาง

(7)  การอัดผ้าเบรก การคลัช

8.กิจการที่เกี่ยวกับไม้

                                (1)  การผลิตไม้ขีดไฟ

(2)  การเลื่อย การซอย การไส การเจาะ การขูดล่อง การทำคิ้ว หรือการตัดไม้ หรือเครื่องจักร

(3)  การผลิตไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงา สี หรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย

(4)  การอบไม้

(5)  การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร

(6)  การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ

(7)  การผลิดกระดาษต่างๆ

(8)  การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน

                9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

(1)  กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(2)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ข้อ (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(3)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

ข้อ (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(4)    การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกับ

(5)    การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน

(6)    การประกอบกิจการโรงมหรสพ

(7)    การจัดให้มีการแสดงดนตรี เค้นรำ รำวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆในทำนองเดียวกัน

(8)    การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ข้อ (1)

(9)    การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน

(10) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(11)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ข้อ (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(12)  การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม

(13)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ

(14)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์  และสิ่งแวดล้อม

(15)  การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือการเจาะอวัยวะอื่น

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

(1)  การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่  5  กี่ขึ้นไป

(2)  การสะสมปอ ป่าน

(3)  การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร

(4)  การทอเสื่อ กระสอบ หรือสิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร

(5)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  5  เครื่องขึ้นไป

(6)  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ

(7)  การวัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร

(8)  การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่นๆ

                11.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ายคลึง

                                (1)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา

(2)  การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร

(3)  การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(4)  การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(5)  การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(6)  การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ

(7)  การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน

(8)  การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรก      ผ้าครัช  กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อน้ำ เป็นต้น

(9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว

(10)  การผลิตกระดาษทราย

(11)  การผลิตไยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว

                12.กิจการที่เกี่ยวกับปิโตเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี

                                (1)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทำละลาย

(2)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ

(3)  การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ำมันปิโตเลี่ยม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตเลี่ยมต่างๆ

(4)  การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก

(5)  การพ่นสี ยกเว้นในข้อ 7(1)

(6)  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(7)  การโม่ การบดชัน

(8)  การผลิตสี หรือการผสมสี

(9)  การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์

(10)  การเคลือบ การซุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(11)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(12)  การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง

(13)  การผลิตน้ำแข็ง

(14)  การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง

(15)  การผลิตแชลแล็คหรือสารเคมีเคลือบเงา

(16)  การผลิต การบรรจุ การสะสม

(17)  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

                13.กิจการอื่นๆ

                                (1)  การพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องจักร หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(2)  การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์

       อุปกรณ์ไฟฟ้า

(3)    การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

(4)    การพิมพ์แบบพิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร

(5)    การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้

(6)    การประกอบกิจการดกดังสินค้า

(7)    การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว

(8)    การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ

(9)    การก่อสร้าง

ข้อ 6 เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการตามที่กำหนดในข้อ 5  ในลักษณะที่เป็นการค้าในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

                ข้อ 7 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ 5 ต้องมีการจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการนั้น ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ตามสมควรแก่กรณีดังนี้

(1)    ต้องประกอบกิจการค้าภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาต

(2)    ต้องจัดทำรางระบายน้ำไปสู่รางระบายน้ำสาธารณะหรือบ่อบำบัดซึ่งรับน้ำด้วยวัตถุถาวร ไม่ซึม ไม่รั่ว นำไหลได้สะดวก

(3)    การระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ต้องไม่มีลักษณะที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางสาธารณะหรือผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

(4)    ต้องรักษาสถานที่ที่ประกอบการไม่ให้เป็นที่เพราะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรคอื่นๆ

(5)    เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า สถานที่ใดจะต้องทำพื้นด้วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำรั่วซึม หรือขังได้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ำโสโครก หรือต้องมีเครื่องระบายน้ำ เครื่องป้องกันมูลเถ้า กลิ่นไอ หรือสิ่งใดซึ่งอาจก่อเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(6)    ต้องจัดให้มีแสงสว่างและทางระบายลมให้เพียงพอ และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่ของสัตว์นำโรคต่าง ๆ

(7)    ต้องจัดให้มีน้ำสะอาดเพียงพอแก่การประกอบกิจการนั้น

(8)    ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยให้ได้สุขลักษณะและเพียงพอ

(9)  ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะและให้เพียงพอกับจำนวนคนที่ทำการอยู่ในสถานที่นั้นและต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณะสุข

(10) สถานที่เลี้ยงสัตว์จะต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางพอและต้องรักษาความสะอาดไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นอันอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น

(11) สถานที่เกี่ยวแก่การตาก หรือผึ่งสินค้า ต้องจัดให้มีที่สำหรับตากหรือผึ่งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณะสุขเห็นชอบ

(12) ห้ามมิให้มีสิ่งปลอมปน หรือปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร และสีที่ใช้ในการผสมอาหารต้องเปื้อนสีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา

(13) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือขยายสถานที่ประกอบกิจการ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะดำเนินการได้

(14) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสุขลักษณะต้องทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงจะดำเนินการได้

                ข้อ 8 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจผ่อนผัน ยกเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 6 เพียงเท่าที่เห็นสมควร หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความเหมาะสมแก่การดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมีการควบคุมได้

                ข้อ 9 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องยื่นคำขอตามแบบและเงื่อนไข พร้อมด้วยหลักฐานที่ทางเทศบาลตำบลโคกสูงได้กำหนดไว้ ต่อเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น

                ข้อ 10 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขออนุญาตและปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ก็ให้ออกใบอนุญาตพร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ก็ให้ส่งคำขอคืนแก่ผู้ขออนุญาต พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

                ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรืออาจยังไม่มีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาและเหตุจำเป็นในแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายระยะเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

                ข้อ 11 ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทเดียวและสำหรับสถานที่แห่งเดียว ถ้าประกอบกิจการที่เป็นอันตรายหลายประเภทในสถานที่เดียวกันให้เก็บค่าธรรมเนียมในประเภทที่มีอันตรายสูงสุดเต็มอัตราและประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา

                ข้อ 12 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย    สถานที่ประกอบกิจการนั้นตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

                ข้อ 13 เมื่อผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตจะสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่จะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

                เมื่อได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตพร้อมทั้งได้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง แล้วให้ผู้ยื่นคำขอประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต

                ข้อ 14 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

                ข้อ 15 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอยกเลิกกิจการต่อเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น

                ข้อ 16 หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้รับใบอนุญาตต้อยื่นคำร้องขอต่อเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

(1)    เอกสารการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทำลาย

(2)    ใบอนุญาตเดิมกรณีชำรุดในสาระสำคัญ

                ข้อ 17 การออกใบแทนใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                                (1)  ใบแทนใบอนุญาตให้ประทับตราคำว่า ใบแทน กำกับไว้ด้วย และให้ลงวันเดือนปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน

                                (2)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตฉบับเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญของใบอนุญาตเดิม พร้อมทั้งลงเล่มที่ เลขที่ วัน เดือน ปี ของใบแทนใบอนุญาตไว้ด้วย

                ข้อ 18 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และเทศบัญญัติตำบลนี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1)    มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งหลักฐานหรือเอกสารใดๆ เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อพิจารณา

(2)    เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข           พ.ศ.2535 ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกใบอนุญาตหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น

(3)    แนะนำให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามใบอนุญาต หรือตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

(4)    เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใดๆที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะ หรือจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา

                ข้อ 19 หากผู้ดำเนินการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพไม่แก้ไข หรือถ้าการประกอบกิจการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินกิจการไว้ทันทีเป็นชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้

                คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่กรณีที่มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการนั้นทันที

                ข้อ 20 ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรที่จะทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการที่ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไข หรือระงับเหตุนั้น หรือดำเนินการใดๆเพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ

                ข้อ 21 ถ้าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่ได้รับอนุญาตนั้น เถ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 15 วัน

                ข้อ 22 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

(1)    ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และเป็นเหตุที่ต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตอีก

(2)    ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้

(3)    ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 กฎกระทวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่ได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

                ข้อ 23 คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 12 วรรคสอง ให้ทำเป็นหนังสือแจ้ง ใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้มอบอำนาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ

                คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหยุดดำเนินกิจการ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทราบแล้วแต่กรณี

                ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ตอบหรับหรือให้ปิดหนังสือนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือที่ทำการของผู้รับหนังสือและให้ถือว่าผู้นั้นได้รับหนังสือตั้งแต่เวลาที่หนังสือนั้นไปถึงหรือวันปิดหนังสือแล้วตากรณี

                ข้อ 24 ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

                ข้อ 25 ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ให้ผู้นั้นประกอบกิจการได้ต่อไปเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้แล้ว แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุลงและผู้นั้นยังคงประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนดำเนินการ

                ข้อ 26 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

                ข้อ 27 ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

 

1.

 

 

 

2.

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

              ประเภทที่ 1 กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

การเลี้ยงโคกระบือ

ก.เกิน  5  ตัว แต่ไม่เกิน  10  ตัว

ข.เกิน  10  ตัว แต่ไม่เกิน  20  ตัว

ค.เกิน  20  ตัว ขึ้นไป

การเลี้ยงม้า ตัวละ

การเลี้ยงสุกร

ก.ไม่เกิน  5  ตัว

ข.เกิน  5  ตัว แต่ไม่เกิน  10  ตัว

ค.เกิน  10  ตัว แต่ไม่เกิน  20  ตัว

ง.เกิน  20  ตัว ขึ้นไป

การเลี้ยงแพะ แกะ

ก.ไม่เกิน  5  ตัว

ข.เกิน  5  ตัว แต่ไม่เกิน  10  ตัว

ค.เกิน  10  ตัว แต่ไม่เกิน  20  ตัว

ง.เกิน  20  ตัว ขึ้นไป

การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นก

ก.เกิน  20  ตัว  แต่ไม่เกิน  100 ตัว

ข.เกิน  100  ตัว  แต่ไม่เกิน  500  ตัว

ค.เกิน  500  ตัว ขึ้นไป

ง.นกชนิดต่าง

การเลี้ยงสัตว์น้ำหรือสัตว์เลื้อยคลาน

ก.สัตว์เลื้อยคลาน  ตัวละ

ข.ปลาน้ำจืด เพื่อการค้าต่อ  1  บ่อ

ค.การเลี้ยงกุ้ง เพื่อการค้าต่อ 1 บ่อ

ง.การเลี้ยงกบ เพื่อการค้าต่อ 1 บ่อ

 

 

100

200

500

100

 

100

200

400

500

 

100

200

400

500

 

100

150

150

100

 

50

300

300

300

 

 

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

11.

12.

13

 

14.

 

15.

การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานำนม

ก.ไม่เกิน  5  ตัว

ข.เกิน  5  ตัว แต่ไม่เกิน  10  ตัว

ค.เกิน  10  ตัว แต่ไม่เกิน  20  ตัว

ง.เกิน  20  ตัว ขึ้นไป

การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชม หรือเพื่อประโยชน์กิจการนั้นทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

               ประเภทที่ 2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ ยกเว้นการฆ่าในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ก.วันละไม่เกิน  50  ตัว

ข.เกินวันละ  50 ตัว  แต่ไม่เกิน  100 ตัว

ค.เกินวันละ  100  ตัวขึ้นไป

การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก

ก.การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์

ข.การสะสมหนังสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก

ค.การสะสมขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก

การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป

การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์

การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปูน เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด

การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์

เขาสัตว์  หรือส่วนอื่นๆของสัตว์

การผลิต  การโม่ การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทำอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเป็นอาหารสัตว์

 

 

100

300

400

500

 

1,500

 

 

 

 

 

100

200

300

 

1,000

500

200

500

500

 

400

 

500

 

2,000

 

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

 

16.

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

20.

21.

 

 

22

              ประเภทที่ 3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม

การผลิตเนยเทียม

การผลิตกะปิ น้ำพริกแกง น้ำพริกเผา น้ำปลา น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยทอด หรือซอสปรุงรสอื่นๆยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร

ข.โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  5  แรงม้า

ค.โดยใช้เครื่องจักรเกิน  5  แรงม้าขึ้นไป

การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ก.ไม่เกิน  1,000  ลิตร

ข.เกิน  1,000  ลิตรขึ้นไป

การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตากหรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาการจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

การเคี่ยวน้ำมันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ่นเส้น เกี้ยมอี๋

ก. การผลิตเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว วุ่นเส้น โดยไม่ใช้เครื่องจักร

ข. การผลิตเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว วุ่นเส้น โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  20  แรงม้า

ค. การผลิตเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว วุ่นเส้น โดยใช้เครื่องจักรเกิน  20  แรงม้าแต่ไม่เกิน  50  แรงม้า

ง. การผลิตเส้นหมี่ ก๋วยเตี๋ยว วุ่นเส้น โดยใช้เครื่องจักรเกิน  50  แรงม้าขึ้นไป

จ. การผลิตขนมจีน เต้าฮวย เกี้ยมอี้ โดยไม่ใช้เครื่องจักร

ฉ .การผลิตขนมจีน เต้าฮวย เกี้ยมอี้ โดยใช้เครื่องจักร

 

 

500

 

 

 

500

1,000

1,500

 

 

500

2,000

1,000

 

 

1,000

 

 

 

500

800

1,000

 

1,500 

300

500

 

 

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

23.

 

24.

25.

26.

27.

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

30.

 

 

31.

 

 

32. 

 

การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

การผลิตแบะแซ

การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใดโดยใช้เครื่องจักร

การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมวัวโดยใช้เครื่องจักร

การแกะ การล้างสัตว์น้ำที่ไม่ใช้ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

การผลิตน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร

ข.โดยใช้เครื่องจักร

การประกอบกิจการทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันทร์อับ ขนมเปี๊ยะ 

ก.ประกอบกิจการโดยขายปีก

ข.ประกอบกิจการโดยขายส่ง

การผลิต การแบ่งบรรจุน้ำตาล

ก.ผลิตน้ำตาล

ข.การแบ่งบรรจุน้ำตาล

การผลิต การแบ่งบรรจุแอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ำส้มสายชู

ก.การผลิตแอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ำส้มสายชู

ข.การแบ่งบรรจุแอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ำส้มสายชู

การคั่วกาแฟ 

400

 

300

1,500

1,000

500

 

 

 

 

500

1,500

 

500

1,000

 

5,000

300

 

2,000

500

1,000 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

33.

 

 

 

34.

35

 

 

 

36.

 

37.

38.

 

 

 

39.

 

 

40.

41.

 

 

 

 

 

42. 

การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร

ก.ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  5  แรงม้า

ข.การใช้เครื่องจักรเกิน  5  แรงม้า แต่ไม่เกิน  10  แรงม้า

ค.การใช้เครื่องจักรเกิน  10  แรงม้าขึ้นไป

การผลิตผงชูรส

การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค

ก.การผลิตน้ำกลั่น

ข.การผลิตน้ำบริโภคโดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  5  แรงม้า

ค.การผลิตน้ำบริโภค โดยใช้เครื่องจักรเกิน  5  แรงม้า

การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการบริโภคในครัวเรือน

การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ

การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการบริโภคในครัวเรือน

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร

ข.ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  25  แรงม้า

ค.ใช้เครื่องจักรเกิน  25  แรงม้าขึ้นไป

การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร

ข.โดยใช้เครื่องจักร

การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร

การผลิตน้ำแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จำหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

ก.ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  5  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  20  แรงม้า

ข.ใช้เครื่องจักรเกิน  20  แรงม้า แต่ไม่เกิน  100  แรงม้า

ค.ใช้เครื่องจักรเกิน  20  แรงม้า  แต่ไม่เกิน  100  แรงม้า

ง.ใช้เครื่องจักรเกิน  100  แรงม้าขึ้นไป

การเก็บการถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังตั้งแต่  5  แรงม้าขึ้นไป 

 

1,500

2,000

3,000

1,000

 

1,000

1,500

2,00

500

 

500

 

500

1,000

1,500

 

500

800

3,000

 

 

1,500

2,000

2,500

3,000 

500 

 

 

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

 

 

43.

44.

 

 

45.

46.

47.

 

48.

49.

50.

 

51.

 

 

 

52.

53.

 

 

54.

 

 

 

 

             ประเภทที่ 4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง  ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง

การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร

การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอางต่างๆ

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร

ข.โดยใช้เครื่องจักร

การผลิตสำลี  ผลิตภัณฑ์จากสำลี

การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

การผลิตสบู่ ผงซักฟอก และผลิตภัณฑ์ชำระล้างต่างๆ

             ประเภทที่ 5 กิจการเกี่ยวกับการเกษตร

การอัด การสกัดเอาน้ำมันพืช

การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

การผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่นๆในทำนองเดียวกันด้วยเครื่องจักร

การสีข้าวด้วยเครื่องจักร

ก.ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  10  แรงม้า

ข.ใช้เครื่องจักรเกิน  10  แรงม้า แต่ไม่เกิน  25  แรงม้า

ค.ใช้เครื่องจักรเกิน  25  แรงม้าขึ้นไป

การผลิตยาสูบ

การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร

ก.ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  100  แรงม้า

ข.ใช้เครื่องจักรเกิน  100  แรงม้าขึ้นไป

การผลิต การสะสมปุ๋ย

ก.การผลิตปุ๋ย

ข.การสะสมปุ๋ย

    (1) สะสมปุ๋ยไม่เกิน  500  กิโลกรัม

    (2) สะสมปุ๋ยเกิน  500  กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน  1,000  กิโลกรัม

    (3) สะสมปุ๋ยเกิน  1,000 กิโลกรัมขึ้นไป

 

 

1,000

 

800

1,000

2,000

2,000

1,500

 

2,000

2,000

2,000

 


1
,000

1,500

2,000

1,000

 

1,000

1,500

 

3,000

 

600

1,000

1,500

 

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

55.

56.

 

57.

 

 

58.

59.

 

 

 

 

 

 

 

60.

 

61.

 

62.

 

63.

การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุที่คล้ายคลึงกันด้วยเครื่องจักร

การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสำปะหลัง

              ประเภทที่ 6 กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่

การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ

ก.โดยไม่ใช้เครื่องจักร

ข.โดยใช้เครื่องจักร

การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในลำดับที่57

การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วยเครื่องจักร ก๊าช หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในลำดับที่ 57

ก.การกลึง การเจาะ การตี การตัด การรีด การอัดโลหะ โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน  25  แรงม้า

ข.การกลึง  การเจาะ การตี  การตัด  การรีด การอัดโลหะ โดยใช้เครื่องจักรเกิน  25  แรงม้า

ค.การเชื่อมการประสานโลหะด้วยก๊าชหรือไฟฟ้า

การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล  หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการในลำดับที่ 57

การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการในลำดับที่ 57

การทำเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่

           ประเภทที่  7  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล

การต่อ การประกอบ การปะผุ การเคาะ การพ่นสีหรือการพ่นสารกันสนิมรถยนต์

ก. การต่อ การประกอบรถยนต์

ข. การต่อ การประกอบจักยานยนต์ หรือสามล้อเครื่อง

ค. การเคาะ การปะผุ การพ่นสีรถยนต์

ง. การเคาะ การปะผุ การพ่นสีรถจักรยานยนต์ หรือสามล้อเครื่อง

จ. การพ่นสารกันสนิมรถยนต์

 

500

2,000

 

 

500

1,000

1,000

 

 

 

1,000

 

1,000

 

800

 

800

 

500

1,000

 

 

 

5,000

3,000

1,500

1,000

800

 

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

64.

 

 

 

 

65.

 

 

66.

67.

 

 

68.

 

 

69.

 

70.

71

 

72.

 

73.

74.

75.

76.

77.

 

การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล

ก.   การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ

ข.   การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยายนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าว

การล้าง การอัดฉีดยายนต์

การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่

ก. การผลิตแบตเตอรี่

ข. การซ่อม การอัดแบตเตอรี่

การปะ การเชื่อมยาง

ก. การปะ การเชื่อมยางรถยนต์

ข. การปะ การเชื่อมรถจักรยานยนต์ สามล้อ หรือรถจักยาน

การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช

            ประเภทที่ 8 กิจการเกี่ยวกับไม้

การผลิตไม้ขีด

การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดล่อง การทำคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร

การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น ทาสี เคลือบเงาสีหรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย

การอบไม้

การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร

การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ

การผลิตกระดาษต่างๆ

การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน

ก. การเผาก่าน

ข. การสะสมถ่านเกินกว่า  50  กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  200  กิโลกรัม

 

 

 

1,000

1,000

 

 

3,000

 

1,500

 

1,000

500

 

600

500

800

 

500

500

 

500

 

1,000

500

400

300

 

300

200

 ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

 

 

 

78.

79.

80.

 

 

 

 

81.

 

 

 

 

 

82.

 

 

83.

 

 

 

 

84.

85.

 

86.

 

ค. การสะสมถ่านเกินกว่า  200  กิโลกรัม แต่ไม่เกิน  500  กิโลกรัม

ง. การสะสมถ่านเกินกว่า  500  กิโลกรัมขึ้นไป

          ประเภทที่ 9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด

การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน

ก. ห้องพักไม่เกิน  50  ห้อง

ข. ห้องพักเกิน  50  ห้อง แต่ไม่เกิน  80  ห้อง

ค. ห้องพักเกิน  80  ห้อง  แต่ไม่เกิน  120  ห้อง

ง. ข้องพักเกิน  120  ห้องขึ้นไป

การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า ห้องเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน

ก. ไม่เกิน  5  ห้อง

ข. เกิน  5  ห้อง แต่ไม่เกิน  10  ห้อง

ค. เกิน  10  ห้อง แต่ไม่เกิน  20  ห้อง

ง. เกิน  20  ห้องขึ้นไป

การประกอบกิจการมหรสพ

ก.โรงภาพยนตร์

ข.โรงมหรสพที่ไม่ใช่โรงภาพยนตร์

การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ     หรือการแสดงอื่นในทำนองเดียวกัน

ก. สถานที่ประกอบการไม่เกิน 100  ตารางเมตร

ข. สถานที่ประกอบการเกิน  100  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  300  ตารางเมตร

ค. สถานที่ประกอบกิจการเกิน  300  ตารางเมตรขึ้นไป

การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ  หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน

การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงเสียงประกอบ หรือเล่นอย่างอื่นในทำนองเดียวกัน

การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษการบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอื่น

ใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

300

500

 

2,000

2,000

 

800

1,000

1,500

2,000

 

 

300

500

700

1,000

 

2,000

500

 

 

1,500

2,000

3,000

2,000

3,000

 

 

2,000

 

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

87.

88.

 

89.

 

90.

 

 

91.

92.

93.

 

 

 

94.

95.

96.

 

 

97.

98.

99.

 

 

100.

 

 

 

การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม

การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม

การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

             ประเภทที่ 10 กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือการทอผ้าด้วยกี่     กระตุก

ก. การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร

ข. การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  5  กี่ขึ้นไป

การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร

การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆด้วยเครื่องจักร

การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  5  เครื่องขึ้นไป

ก. การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  5  เครื่อง แต่ไม่เกิน  10  เครื่อง

ข. การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรเกิน  10  เครื่อง แต่ไม่เกิน  30  เครื่อง

ค. การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรเกิน  30  เครื่องขึ้นไป

การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ

การซัก  การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร

การย้อม  การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ

          ประเภทที่  11  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราบ ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน

การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา

การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร

การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

ก.ไม่ใช้เครื่องจักร

ข.ใช้เครื่องจักร

การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน

ก. การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน

ข. การผสมซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน

1,500

1,500

 

2,000

 

 

 

1,500

1,000

1,000

1,000

 

1,000

1,000

1,500

1,000

1,000

500

 

 

1,000

1,500

 

500

800

 

2,000

2,500

  

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

101.

 

 

 

102.

103.

104.

 

105.

106.

107.

 

108.

 

 

 

109.

 

 

 

 

 

110.

 

 

 

111.

การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

ก. เครื่องเจียระไนเกิน  2  เครื่อง  แต่ไม่เกิน  5  เครื่อง

ข. เครื่องเจียระไนเกิน  5  เครื่อง  แต่ไม่เกิน  10  เครื่อง

ค. เครื่องเจียระไนเกิน  10  เครื่องขึ้นไป

การเลื่อย  การตัด  การประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ

การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน

การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมเช่น ผ้าเบรก  ผ้าครัช  กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท้อน้ำ เป็นต้น

การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว

การผลิตกระดาษทราย

การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว

               ประเภทที่  12  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี

การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรดสารออกซิไดซ์  หรือสารตัวทำละลาย

ก. การผลิต  การบรรจุ  การขนส่ง

ข. การสะสม

การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ

ก. การผลิต  การบรรจุ  การขนส่งก๊าซ

ข. การสะสม

        (1)  ไม่เกิน  500  กิโลกรัม

        (2)  เกิน  500  กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน  1,000  กิโลกรัม

        (3)  เกิน  1,000  กิโลกรัมขึ้นไป

การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ำมันปิโตรเลี่ยม หรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลี่ยมต่างๆ

ก. สถานที่ประกอบการที่สะสม ไม่เกิน  1,000  ลิตร

ข. สถานที่ประกอบการสะสมเกิน  1,000  ลิตรขึ้นไป

การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก

ก. การผลิต  การส่ง

ข. การสะสม

 

800

1,000

1,500

1,000

1,000

 

3,000

3,000

1,000

2,000

 

 

 

3,000

1,000

 

3,000

 

500

1,000

1,500

 

 

1,000

1,500 
2,000

500

 

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

112.

113.

 

114.

115.

116.

 

 

117.

 

118.

119.

 

 

120.

121.

 

 

 

 

122.

123.

 

 

 

124.

 

 

การพ่นสี  ยกเว้นกิจการในลำดับที่  63

การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง

การโม่  การบดชัน

การผลิตสี  หรือน้ำมันผสมสี

การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์

ก. ฟิล์มรูปถ่าย

ข. ฟิล์มภาพยนตร์

การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง

การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง

การผลิต  การบรรจุสารดับเพลิง

ก. การผลิต

ข. การบรรจุ

การผลิตน้ำแข็งแห้ง

การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง

ก. การผลิต การขนส่งดอกไม้เพลิง

ข. การสะสมดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง

การผลิตแชลแล็ค  หรือสารเคมีเคลือบเงา

การผลิต  การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกำจัดสัตว์ตรูพืชหรือยานพาหนะนำโรค

ก. การผลิต  การบรรจุ  การขนส่ง

ข. การสะสม

การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว

ก. การผลิต  การบรรจุ

ข. การสะสม

 

500

500

 

500

2,000

 

1,000

1,500

500

 

2,000

 

1,500

1,000

1,000

 
1,500

500

 

1,000

 

 

3,000

1,000

 

3,000

500

 

 

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

 

125.

 

 

126.

 

 

 

127.

128.

 

 

129.

 

 

 

 

130.

 

 

 

 

 

             ประเภทที่  13  กิจการอื่นๆ

การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร

ก. มีแท่นพิมพ์ไม่เกิน  2  แท่น

ข. มีแท่นพิมพ์เกิน  2  แท่นขึ้นไป

การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเลคทรอนิคส์ เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า

ก. การผลิตเครื่องอิเลคทรอนิคส์ เครื่องไฟฟ้า

ข. การซ่อมเครื่องอิเลคทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร

ก. การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว

ข. การถ่ายเอกสาร

การสะสมวัตถุหรือสิ่งของชำรุดใช้แล้ว หรือเหลือใช้

ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน  200  ตารางเมตร 

ข. พื้นที่ประกอบกิจการเกิน  200  ตารางเมตรแต่ไม้เกิน  500  ตารางเมตร

ค. พื้นที่ประกอบกิจการเกิน  500  ตารางเมตรแต่ไม้เกิน  1,000  ตารางเมตร

ง. พื้นที่ประกอบการเกิน   1,000  ตารางเมตรขึ้นไป

การประกอบกิจการโกดังสินค้า

ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน  200  ตารางเมตร 

ข. พื้นที่ประกอบกิจการเกิน  200  ตารางเมตรแต่ไม้เกิน  500  ตารางเมตร

ค. พื้นที่ประกอบกิจการเกิน  500  ตารางเมตรแต่ไม้เกิน  1,000  ตารางเมตร

ง. พื้นที่ประกอบการเกิน   1,000  ตารางเมตรขึ้นไป

 

 

 

1,000

1,500

 

 

3,000

1,000

500

 

1,000

300

 

1,000

1,500

2,000

3,000

 

500

700

1,000

1,2000

 

 

 

 

 เทศบัญญัติตำบลโคกสูง

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

พ.ศ. 2552

.................................... 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตำบลโคกสูง ว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง ขึ้นบังคับใช้

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่12)      พ.ศ.2546 ประกอบกับมาตรา 43 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข  พ.ศ. 2535 เทศบาลตำบลโคกสูง จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกสูง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ดังต่อไปนี้

            ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติตำบลโคกสูง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ        ..2551”

            ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงแล้ว 7 วัน

            ข้อ 3.บรรดาระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

            ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้

                        ที่หรือทางสาธารณะหมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์สัญจรได้

                        เร่ขายหมายความว่า การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยมิได้วางอยู่ในที่หนึ่งที่ใด เป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำ

                เจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

                        เจ้าพนักงานสาธารณสุขหมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้

                        พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้

                    ข้อ 5. ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้า ในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

                         ข้อ 6. ผู้ขอรับอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติหรือลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้าให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานตามที่เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนดดังนี้ 

           (1)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

           (2)   สำเนาทะเบียนบ้าน

           (3)   รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1 นิ้วจำนวน 3 แผ่น

           (4)   หลักฐานอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

                        ข้อ 7.  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของคำขอใบอนุญาตแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ออกใบอนุญาตตามแบบที่กำหนด พร้อมบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต

                    ข้อ 8.  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต  พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหากมิได้มารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนจะถือว่าสละสิทธิ์ 

                        ข้อ 9. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ผู้จำหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1)  แต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย 

(2) จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ยื่นหรือล้ำบริเวณที่กำหนด สำหรับร่มหรือผ้าใบบังแดดต้องไม่ล้ำเข้ามาบนผิวจราจร

                         (3)  แผงสำหรับวางขาย เช่นแคร่ แท่น โต๊ะ ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีขนาดและความสูงจากพื้นตามความเหมาะสม

                        (4) รักษาความสะอาดบริเวณที่จำหน่ายสินค้าอยู่เสมอ ทั้งในระหว่างทำการค้าและหลังจากเลิกทำการค้าแล้ว

(5)  จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ

(6)  ให้จัดวางสินค้าที่จำหน่ายบนแผง หรือจัดวางในลักษณะอื่น ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้คำแนะนำ

(7)  ห้ามพาด ติดตั้ง วางแผง เกาะเกี่ยวสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการขายรวมตลอดถึงการตอกตะปู

(8)  ห้ามใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีเสียงดัง

(9)  ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุเทป หรือกระทำโดยวิธีอื่นใดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง  จนเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น

(10)  ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน ไปจอดบนทางเท้า เพื่อจำหน่ายสินค้า

(11)  ให้หยุดประกอบการค้าสัปดาห์ละหนึ่งวัน และให้หยุดกรณีมีเหตุพิเศษ เพื่อประโยชน์ของทางราชการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

(12)  หลังจากเลิกทำการค้า ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการประกอบการค้าออกจากบริเวณที่อนุญาตให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า

(13)    ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้ง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลตำบลโคกสูง            

ข้อ10. การจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   

      (1)  ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9(2)-(13)

      (2)  แต่งกายด้วยเสื้อ ผ้าที่มีแขน และสวมเสื้อผ้าที่สะอาดเรียบร้อยรวมทั้งสวม   รองเท้าขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุง หรือจำหน่ายอาหาร

(3) ไม่สูบบุหรี่ ขบเคี้ยวอาหารในขณะเตรียม ทำ ประกอบ ปรุง หรือจำหน่าย    และวางแผงจำหน่ายอาหาร

      (4) ที่เตรียมทำประกอบปรุง และวางแผงจำหน่ายอาหารต้องสูงอย่างน้อย 60 เซนติเมตร

                            (5) การจำหน่ายอาหารต้องมีที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ และวางสูงจากพื้นที่หรือลงสู่ท่อน้ำสาธารณะ

    (6)  รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจำหน่ายอาหารให้สะอาดและใช้การได้อยู่เสมอ

   (7) ให้ปกปิดอาหารเครื่องปรุงอาหารภาชนะใส่อาหารเครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับประกอบอาหาร ด้วยอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองแมลงวันและสัตว์ ซึ่งเป็นพาหะนำโรค รวมทั้งดูแลรักษาให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ

   (8) ใช้น้ำสะอาดในการทำประกอบ แช่ ล้างอาหารภาชนะเครื่องใช้ และปฏิบัติให้

ถูกสุขลักษณะ

   (9)  ใช้วัสดุ ภาชนะอุปกรณ์ ที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับใส่หรือเตรียมทำ ประกอบ

ปรุงและจำหน่ายอาหาร

   (10) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอย โดยแยกประเภทเป็นแบบแห้งและเปียกที่ถูกสุขลักษณะไว้ให้พอเพียง  และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ำหรือทางสาธารณะ

   (11) จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ 

เนื่องจากการจำหน่ายเตรียม  ทำ  ประกอบ  ปรุง และเก็บอาหาร

   (12) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาสาธารณสุข และคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของเทศบาลตำบลโคกสูง

          ข้อ 11.การจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าหรือสัตว์น้ำในที่หรือทางสาธารณะ 

ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

                       (1)   ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10 (1) – (12)

 (2)   การฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคติดต่อ เช่นโรคพิษสุนัขบ้า โรคหัดสุนัข โรคแอนแทรกซ์ เป็นต้น ให้แก่สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าทุกตัวก่อนนำไปจำหน่ายไม่น้อยกว่า สิบห้าวัน

                       (3)   ห้ามจำหน่ายสัตว์ป่า สัตว์สงวน และสัตว์คุ้มครองทุกประเภท

                       (4)  ใช้กรงหรือคอกหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์และสะอาดปลอดภัย

                       (5)  รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจำหน่ายให้สะอาด และใช้การได้ดีอยู่เสมอ

                       (6) จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยติดเชื้อ โดยแยกประเภทให้ถูกสุข

ลักษณะไว้ให้เพียงพอ และไม่ถ่ายเททิ้งลงในท่อระบายน้ำหรือทางสาธารณะ

                       (7)   จัดให้มีการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรำคาญ

 เนื่องจากการจำหน่าย  การกักขังและการรักษาความสะอาด

(8) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่งของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลโคกสูง

           ข้อ12. การเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายจะต้องปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้

(1)   จำหน่ายสินค้าในบริเวณที่อนุญาตให้จำหน่ายได้

(2)   ต้องแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย

(3)   มูลฝอยจากการเร่ขายห้ามทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ 

(4)  ในขณะเร่ขายสินค้า ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดวิทยุหรือส่งเสียงดังจนเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น

(5)   ห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนไปจอดบนทางเท้าเพื่อขายสินค้า

(6) หยุดประกอบการค้าสัปดาห์ละหนึ่งวัน และให้หยุดกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ตามที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด

                                 (7) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบเทศบัญญัติและคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

            ข้อ13. การเร่ขายสินค้าประเภทอาหารในที่หรือทางสาธารณะผู้จำหน่ายและผู้ช่วย

จำหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

                                 (1)  ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12(1)-(6) 

                                 (2)    อาหารที่เร่ขายต้องสะอาดปลอดภัย

  (3)  ใช้วัสดุหีบห่อที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับใส่อาหาร

                                 (4)  ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ขายอาหารให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ

                                 (5)  จัดอาหารแยกตามประเภทของสินค้าให้เป็นระเบียบ                         

                                 (6)  แต่งกายด้วย เสื้อผ้าที่มีแขน สะอาดเรียบร้อย และสวมรองเท้าขณะทำการเร่ขายสิ้นค้าประเภทอาหาร

                                 (7)  ตัดเล็บมือให้สั้นถ้ามีบาดแผลบริเวณมือต้องปิดบาดแผลให้เรียบร้อย 

                                 (8)   ไม่สูบบุหรี่ ไอ หรือจามรดบนอาหารในขณะขาย

                                 (9) ให้ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่งของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมทั้งระเบียบ  เทศบัญญัติ  และเทศบาลตำบลโคกสูง

                        ข้อที่ 14. การเร่ขายสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า หรือสัตว์น้ำในที่หรือทางสาธารณะ ผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

                                   (1)  ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 12(1)-(6)

(2)  สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่เร่ขายต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า

                                 (3) ห้ามจำหน่ายสัตว์ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

                                   (4)  ใช้กรงหรือภาชนะใช้เลี้ยงสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย

(5)  รักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเร่ขายให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ

(6)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่งของเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบเทศบัญญัติ และคำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง

                        ข้อ15. ห้ามผู้จำหน่ายและผู้ช่วยจำหน่ายประกอบกิจการเมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าตนเป็นโรค ติดต่อที่ระบุไว้ หรือเมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจปรากฏว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ ซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้ 

                                    (1)  วัณโรค

                                    (2)  อหิวาตกโรค

                                    (3)  ไข้ไทฟอยด์

                                    (4)  โรคบิด

                                    (5)  ไข้สุกใส

                                    (6)  โรคคางทูม

                                    (7)  โรคเรื้อน

(8)  โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ

(9)  โรคอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

ข้อ 16. ในขณะทำการจำหน่ายสินค้าหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะผู้ได้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตของตนได้เสมอ  และทำการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามประเภทสินค้าและลักษณะการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งคนผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วยจำหน่ายในที่หรือ ทางสาธารณะต้องติดบัตรสุขลักษณะประจำตัวไว้ที่หน้าอกเสื้อ ด้านซ้ายตลอดเวลาที่จำหน่ายสินค้า

ข้อ17.เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กำหนด ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุจะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

ข้อ 18. ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้ในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลโคกสูง

                        ข้อ 19. เมื่อผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ยื่นคำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กำหนด ก่อนชำระค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ข้อ 20. หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินค้าหรือวิธีการจำหน่ายหรือสถานที่จัดวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือรายการอื่นใดให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กำหนด 

ข้อ 21. ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวสุขลักษณะประจำตัวสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญให้ผู้รับอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือขอรับบัตรสุขลักษณะประจำตัวใหม่แล้วแต่กรณีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

            (1) ใบอนุญาตหรือบัตรประจำตัวเดิม กรณีชำรุดในสาระสำคัญ

            (2)  รูปถ่ายของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ช่วย ขนาด 1x1 นิ้วจำนวน 3 แผ่น

ข้อ 22.  การออกใบแทนใบอนุญาตหรือการออกบัตรสุขลักษณะประจำตัวใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการดังนี้

                            (1) การออกใบแทนใบอนุญาตหรือบัตรสุขลักษณะประจำตัวให้ประทับตราสีแดงด้วยคำว่า ใบแทนกำกับไว้ด้วย และให้มี วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน

                            (2)  ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของใบอนุญาตเดิม

                            (3)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหายถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี และลงเล่มที่  เลขที่  ปีของใบแทน

                         ข้อ 23. ให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้

                                    (1) คำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ให้ใช้แบบ สณ.2

                                 (2) ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ  ให้ใช้แบบ  สณ.2 

                                    (3) ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ให้ใช้แบบ สณ.3 

                                    (4)   บัตรสุขลักษณะผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการวางจำหน่ายสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ ให้ใช้แบบ สณ.4

                                    (5) บัตรสุขลักษณะประจำตัวผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า ให้ใช้แบบ สณ.5

                                    (6) บัตรสุขลักษณะประจำตัวผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะให้ใช้แบบ สณ.6 

                                    (7)  คำขออนุญาตต่างๆ ให้ใช้แบบ สณ.7

                        ข้อ 24. ผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใบอนุญาตไว้คราวหนึ่งไม่เกินสิบห้าวันกรณีที่ผู้ถูกสั่งพักใบอนุญาตมาแล้วสองครั้ง และมีเหตุที่ต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้

                        ข้อ 25. ห้ามมิให้โอนใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

                        ข้อ 26. ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อนวันหมดอายุของใบอนุญาตนั้น

                        ข้อ 27.  บรรดาใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกให้ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาต

                         ข้อ 28.  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท

                        ข้อ 29. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกประกาศดังต่อไปนี้

                                     (1)  กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง เป็นเขตหวงห้ามจำหน่ายสินค้าหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด

                                    (2)  กำหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง เป็นเขตหวงห้ามจำหน่ายสินค้าบางชนิด หรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจำหน่ายสินค้า โดยวิธีการจำหน่ายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าในบริเวณนั้น       

                        ข้อ 30. ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง มีหน้าที่รักษาการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

  

 

 

                       

 

                                                             

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

ลำดับที่

รายการ

จำนวนเงิน(บาท)

 

1.

 

 

 

2.

 

ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ก.  จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติฉบับละ

ข. จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย

ใบแทนใบอนุญาต

      ก. จำหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติฉบับละ

      ข. จำหน่ายโดยลักษณะการเร่ขาย

 

 

150

 

20

 

 

50

 

10

 

 

 

     

เทศบัญญัติตำบลโคกสูง

เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พ.ศ. 2552

 

.....................................

 

                                โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ขึ้นใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  ประกอบกับมาตรา 40  มาตรา 48  มาตรา 55  มาตรา 58  และมาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตำบลโคกสูงจึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกสูง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้

                        ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติตำบลโคกสูง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2551

                        ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย        สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง แล้ว  7  วัน

                        ข้อ 3  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติตำบลนี้ ให้ใช้เทศบัญญัติตำบลฉบับนี้แทน

                         ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้

                                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

                                    เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้

                                    พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้

                                    สถานที่จำหน่ายอาหาร หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้นหรือนำไปบริโภคที่อื่น ก็ตาม

                                    สถานที่สะสมอาหาร หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะที่จัดไว้สำหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อต้องนำไปทำประกอบ หรือ ปรุงเพื่อบริโภคภายหลัง

                                    อาหาร หมายความว่า ของกินหรือเครื่องดื่มทุกชนิด ได้แก่

(1)    วัตถุทุกชนิดที่คนดื่มกิน และรวมถึงเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์

(2)  วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือปนอาหารสีและเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส

                                    อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้

                                    ตลาด หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กำหนด

                                    มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น

                                    สิ่งปฏิกูล หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

                                    ที่หรือทางสาธารณะ หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

                        ข้อ 5  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง ความในวรรคแรกมิให้ใช้บังคับแก่การประกอบการดังต่อไปนี้

(1)    การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(2)    การขายของในตลาด

(3)    การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ข้อ 6  ผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องจัดสถานที่ให้ต้องด้วยสุขลักษณะของกิจการดังต่อไปนี้

                                    ก.  สถานที่จำหน่ายอาหาร

                                         (1)  ต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                                         (2)  พื้นที่ทำด้วยวัตถุถาวรและง่ายต่อการรักษาความสะอาด

                                         (3)  จัดให้มีระบบระบายน้ำอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ

                                         (4)  จัดให้มีแสงสว่างและทางรายอากาศอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ

                                         (5)  จัดให้มีส้วมอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ

                                         (6)  จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเพียงพอและต้องด้วยสุขลักษณะ

                                         (7)  ต้องจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ

                                         (8)  จัดให้มีโต๊ะ เก้าอี้ หรือที่นั่งอย่างอื่นที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง และต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

                                         (9)  ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารที่ทำความสะอาดได้ง่าย

                                         (10)  ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ

                                         (11)  ต้องจัดให้มีบริเวณและที่สำหรับทำความสะอาดภาชนะ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะเพื่อใช้ในการนั้นโดยเฉพาะ

                                         (12)  จัดให้มีที่สำหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์ให้เพียงพอ

                                         (13)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

                                    ข.  สถานที่สะสมอาหารต้องจัดสถานที่ตาม ข้อ ก.  (1) (7) และ (13)

                   ข้อ 7  อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าสามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

                        ข้อ 8  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจผ่อนผันให้ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งงดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน ข้อ 6  และข้อ 7  ได้เท่าที่เห็นสมควรหรือเปลี่ยนแปลงอย่างใดเพื่อให้เหมาะสมกับกิจการซึ่งให้ควบคุมนั้น ทั้งนี้การผ่อนผันดังกล่าวต้องไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

                        ข้อ 9  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องดูแล รักษาสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารให้ต้องด้วยสุขลักษณะดังต่อไปนี้

                                    (1)  ต้องรักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอรวมทั้งจัดให้มีการป้องกันสัตว์และกำจัดสัตว์นำโรค

                                    (2)  ต้องดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นำโรค

                                    (3)  ต้องรักษาส้วมให้ต้องด้วยสุขลักษณะ

                                    (4)  จัดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ

                             (5)  ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

                        ข้อ 10  ผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งเพื่อจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บ รักษาอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ำใช้และของใช้อื่น ๆ รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้

(1)    วาง เก็บอาหารก่อนปรุงในที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

(2)    ใช้เครื่องปกปิดอาหารรวมทั้งภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำ ประกอบ

ปรุง เก็บอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดให้สะอาดและใช้การได้ดีอยู่เสมอ

(3)    น้ำแข็งสำหรับใช้บริโภคต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะที่สะอาดถูสุขลักษณะ และห้ามนำอาหาร หรือสิ่งของอื่นใดแช่หรือเก็บรวมไว้ด้วยกัน

(4)    การทุบ การบดน้ำแข็ง ต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะและสะอาด รวมทั้งป้องกันมิให้มีเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น

                             (5)  ในกรณีที่มีผ้าเช็ดหน้าให้บริการต้องทำให้สะอาดและผ่านความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือกรรมวิธีอื่นใดให้ต้องด้วยสุขลักษณะ

                                    (6)  ใช้ภาชนะหรือวัตถุที่สะอาด ในการประกอบ ปรุง ใส่ หรือห่ออาหารหรือน้ำแข็งโดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ

                                    (7)  จัดให้มีน้ำสะอาดไว้เพียงพอ

                                    (8)  จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามสุขลักษณะส่วนบุคคล

                                    (9)  ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

                        ข้อ 11  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งต้องไม่เป็นโรคติดต่อและไม่จ้างหรือให้บุคคลที่ป่วย หรือมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อ จำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง หรือเก็บอาหาร

                        ข้อ 12  ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร ให้ยื่นคำขอตามแบบ เงื่อนไข และวิธีการ พร้อมด้วยหลักฐานที่เทศบาลตำบลโคกสูงกำหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

                        ในกรณีสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่ได้กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งก่อนการจัดตั้ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งก็ให้ออกใบรับแจ้งแก่ผู้แจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบกิจการตามที่แจ้งเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ตามที่ขอ

                        ข้อ 13  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดก็ให้ออกใบอนุญาตพร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ก็ให้ส่งคำขอคืนแก่ผู้ขออนุญาตทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

                        เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

                        ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี

                        ข้อ 14  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบการแจ้งแล้ว ปรากฏว่าถูกต้องตามแบบที่กำหนดก็ให้ออกหนังสือรับรองการแจ้งพร้อมทั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้

                        ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้

                        กรณีการแจ้งไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้แจ้งทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้การแจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้แกผู้แจ้ง

 


                   ข้อ 15  ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย    สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

                        ข้อ 16  เมื่อผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายประกาศเทศบัญญัตินี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนอายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองรองการแจ้งสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน หากมิได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจะได้บอกเลิกการดำเนินการนั้นก่อนกำหนดที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

                        เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

                        ข้อ 17  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

                        ข้อ 18  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะดำเนินกิจการนั้นต่อไปให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งยื่นคำร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อบอกเลิกการดำเนินกิจการนั้น

                        ข้อ 19  หากผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

                        ข้อ 20  หากปรากฏว่าใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งแล้วแต่กรณีต้องยื่นคำร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ พร้อมทั้งหลักฐานดังต่อไปนี้

                                    (1)  เอกสารการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทำลาย

                                    (2)  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งฉบับเดิม กรณีการชำรุดในสาระสำคัญ

                        ข้อ 21  การออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

                                    (1)  การออกใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ประทับตราคำว่า ใบแทน กำกับไว้ด้วย และให้ลงวันเดือนปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนหรือต้นขั้วใบแทน

                                    (2)  บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม ระบุเหตุการณ์สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญของใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิมแล้วแต่กรณีพร้อมทั้งลงเล่มที่ เลขที่ วันเดือนปี ของใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งด้วย

                        ข้อ 22  ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือสถานที่ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเคยได้รับโทษในความผิดนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง และยังคงฝ่าฝืนดำเนินกิจการต่อไปโดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้จนกว่าจะได้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 12 วรรคสอง ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามดำเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินสองปี

                        ข้อ 23  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                    (1)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือชี้แจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งหลักฐานเอกสารใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

                                    (2)  เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ในการมีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น

                                    (3)  แนะนำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

                                    (4)  เก็บหรือนำสิ้นค้าสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นโดยไม่ต้องใช้ราคา

                        ข้อ 24  หากผู้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  กฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินกิจการนั้นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการนั้นแก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดำเนินการไม่แก้ไขหรือปรับปรุง หรือถ้าการดำเนินการนั้นก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่ในกรณีเป็นคำสั่งให้หยุดดำเนินการทันที

                        ข้อ 25  ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ได้รับในอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกิน  15  วัน

                        ข้อ 26  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

                                    (1)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่ต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

                                    (2)  ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือเทศบัญญัตินี้

                                    (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

                        ข้อ 27  คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 16  วรรคสอง ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้แทน หรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ได้รับใบอนุญาตทราบ

                        คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้รับใบอนุญาตหรือหรือหนังสือรับรองการแจ้งปรับปรุงแก้ไขหยุดดำเนินกิจการ คำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับในอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งทราบ

                        ในกรณีไม่พบตัวหรือไม่ยอมรับหนังสือดังกล่าว ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดหนังสือไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย    ภูมิลำเนาหรือที่ทำการของผู้รับหนังสือ และให้ถือว่าผู้รับหนังสือได้รับทราบหนังสือนั้นแล้วตั้งแต่เวลาที่หนังสือนั้นไปถึงหรือวันที่ปิดหนังสือแล้วแต่กรณี

                        ข้อ 28  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

                        ข้อ 29  บรรดาใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกให้ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาต

                        ข้อ 30  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000  บาท

                        ข้อ 31  ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกคำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง

การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

 

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

1

 

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่ไม่เกิน  10  ตารางเมตร

100

2

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 10  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  25  ตารางเมตร

200

3

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 25  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  50  ตารางเมตร

500

4

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 50  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  100  ตารางเมตร

800

5

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน 100  ตารางเมตร แต่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร

1,000

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

 

ลำดับที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท / ปี

1

 

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  300  ตารางเมตร

1,500

2

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน  300  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  400  ตารางเมตร

1,800

3

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน  400  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  500  ตารางเมตร

2,000

4

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน  500  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน  600  ตารางเมตร

2,500

5

สถานที่ประกอบการค้าพื้นที่เกิน  600  ตารางเมตร  ขึ้นไป

 

3,000

                                                            

เทศบัญญัติตำบลโคกสูง

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

พ.ศ. 2552

.....................................

 

                                โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง

                                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ประกอบ มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535    เทศบาลตำบลโคกสูง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกสูง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

                                ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโคกสูง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2551

                                ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง นับแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย     สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงแล้ว  7  วัน

                                ข้อ 3  บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่งอื่นใด ส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติตำบลนี้ ให้ใช้เทศบัญญัติตำบลฉบับนี้แทน

                                ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้

                                                การเลี้ยงสัตว์ หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแล เอาใจใส่ บำรุง รักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ

                                                การปล่อยสัตว์ หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม

                                                เจ้าของสัตว์ หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์

                                                สถานที่เลี้ยงสัตว์ หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์หรือที่เลี้ยงสัตว์

                                                ที่หรือทางสาธารณะ หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

                                                เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

                                                เจ้าพนักงานสาธารณสุข หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้

 

                                                พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้

                                                สัตวแพทย์ หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกสูง

                                ข้อ 5  ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ดังต่อไปนี้

                                                (1)  ช้าง                                                                                (2)  ม้า

                                                (3)  โค                                                                   (4)  กระบือ

                                                (5)  สุกร                                                                (6)  แพะ

                                                (7)  แกะ                                                                                (8)  ลา

                                                (9)  ห่าน                                                               (10)  เป็ด

                                                (11)  ไก่                                                                                (12)  สุนัข

                                                (13)  แมว                                                             (14)  จระเข้

                                                (15)  นก                                                               (16)  งู

                                                (17)  สัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้ายต่าง ๆ

                                ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสูง

                                ข้อ 6  นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

                                                (1)  จัดให้มีสถานที่เลี้ยงที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของสัตว์และมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำที่ถูกสุขลักษณะ และมีระบบบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ

                                                (2)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ

                                                (3)  กำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ

                                                (4)  จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรงในสัตว์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน

                                                (5)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน

                                                (6)  ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดห้ามไว้

                                ข้อ 7  ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหากและแจ้งให้สัตวแพทย์ของเทศบาลตำบลโคกสูงทราบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

                                ข้อ 8  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจกำหนดเขตเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยงหรือห้ามปล่อยสัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสูง

                                ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี

                                ข้อ 9  เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือก่อเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น

                                ข้อ 10  ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตามข้อ 5 ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง

                                ข้อ 11  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือสัตวแพทย์พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง และบริเวณริมแม่น้ำ หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจับสัตว์และนำสัตว์ไปกักไว้ในที่สำหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้ เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน หรือถ้าสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร

                                ข้อ 12  เมื่อได้จับและนำสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ 11  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของทราบ และให้มารับสัตว์คืนไปภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่ สำนักงานเทศบาลโคกสูง หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นกำหนด 30 วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลตำบลโคกสูง

                                ข้อ 13  กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น หรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้น ตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนดเวลา 30 วัน ก็ได้เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนสัตว์

                                กรณีที่สัตว์นั้นตายหรือเจ็บป่วยหรือไม่ควรจำหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายแก่สัตว์นั้น ๆ หรือเมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายได้

                                ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในกำหนดตามข้อ 11  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลตำบลโคกสูง ตามจำนวนที่จ่ายจริงด้วย

                                ข้อ 14  หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  หรือเทศบัญญัติ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้น จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการแก้ไขปราศจากอันตรายตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วก็ได้

                                คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที

                                ข้อ 15  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติข้อหนึ่งข้อใด มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  1,000   บาท

                                ข้อ 16  ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี

อำนาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

เทศบัญญัติตำบลโคกสูง

เรื่อง   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

..2552

………………………………..

 

                  โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตำบลโคกสูง  เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 ขึ้นใช้บังคับภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง

                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 12.. 2546 ประกอบกับมาตรา 20 มาตรา 54 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.. 2535  เทศบาลตำบลโคกสูง จึงตราเทศบัญญัติตำบลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลโคกสูง  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ดังต่อไปนี้

                        ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า  เทศบัญญัติตำบลโคกสูงเรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  .. 2551

                        ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง  เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย    สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง  แล้ว  7  วัน

                        ข้อ  3  นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

                        ข้อ  4  ในเทศบัญญัตินี้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขหมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  ..2535 และเทศบัญญัตินี้

พนักงานเจ้าหน้าที่หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  ..2535 และเทศบัญญัตินี้

สิ่งปฏิกูลหมายความว่า อุจจาระ หรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

มูลฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใส่อาหาร  เถ้า มูลสัตว์  หรือขนสัตว์  รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวดจากถนน ตลาด  ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น

ที่หรือทางสาธารณะ  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

อาคารหมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  แพ  คลังสินค้า  สำนักงานหรือ

สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้

                        ข้อ  5  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ในที่หรือทางสาธารณะ เช่น  ถนน  ตรอก ซอย แม่น้ำ คู คลอง บึง เว้นแต่ในที่ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้จัดตั้ง  หรือจัดตั้งไว้ให้โดยเฉพาะ

                        ข้อ  6  ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือเคหสถาน ต้องจัดให้มีที่รองรับมูลฝอยและใช้เป็นที่รับรองมูลฝอยในอาคารสถานที่ หรือเคหสถานของตน

                        ข้อ  7  ที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่วซึมมีฝาปิดมิดชิดสำหรับกันสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรค ตามแบบซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบ

                        ข้อ  8  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง สิ่งปฏิกูล ลงในที่รองรับมูลฝอย

                        ข้อ  9  ห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งปฏิกูลไปในทางสาธารณะหรือที่สาธารณะอื่นใด  เว้นแต่ได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอกได้

                        ข้อ  10  ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือเคหสถาน ต้องรักษาอาคาร สถานที่หรือเคหสถานของตนไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือทิ้งไว้ซึ่งสิ่งปฏิกูลในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ

                        ข้อ  11  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า  สถานที่หรือบริเวณใดควรทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปทำการกำจัดให้ต้องด้วยสุขลักษณะยิ่งขึ้น โดยเรียกค่าธรรมเนียมเก็บขน เมื่อได้มีหนังสือแจ้งแก่ผู้ครอบ ครองอาคาร สถานที่ หรือเคหสถานให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือเมื่อได้ปิดประกาศกำหนดบริเวณเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ณ ที่เปิดเผยในบริเวณที่กำหนดไม่น้อยกว่าสามแห่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศแล้ว ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือเคหสถาน จะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือบุคลซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นเป็นผู้ทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยจากอาคารสถานที่ หรือเคหสถานซึ่งตนครอบครอง โดยเสียค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

                        ข้อ  12  ห้ามมิให้ผู้ใดทำการรับจ้างเก็บขนมูลฝอยจากอาคาร สถานที่หรือเคหสถานซึ่งอยู่ในเขตเก็บขนมูลฝอยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ประกาศแล้วตามความในข้อ 11 เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้จัดทำและอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

                        ข้อ  13  ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือเคหสถาน ซึ่งอยู่นอกบริเวณเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามข้อ 11 และผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือเคหสถาน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้กำหนดให้กำจัดมูลฝอยตามข้อ 11 ต้องกำจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยการเผา ฝัง หรือโดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ

                        ข้อ  14  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย ทำการขน คุ้ยเขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย หรือสถานที่เทมูลฝอยใด ๆ ของเทศบาล

                        ข้อ  15  ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล  หรือมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง  โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

                        ข้อ  16  บรรดาค่าใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการให้บริการ การเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ให้เป็นไปตามบัญชีค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัตินี้

    ใบอนุญาตให้ทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ฉบับหนึ่งให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

                        ข้อ  17  ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ข้อหนึ่งข้อใด  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000  บาท

                        ข้อ  18  ให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ        วันที่   2   เดือน มิถุนายน .. 2552

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        (ลงชื่อ)    เชิดศักดิ์    แวงวรรณ

( นายเชิดศักดิ์ แวงวรรณ )

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

ที่

ประเภท

ค่าธรรมเนียม

บาท/ปี

1.

1.1

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

อัตราค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่ง ๆ

-  ไม่เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร                                                     ครั้งละ

-  เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตละ                                            

-   เศษของลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ                                          

.   ค่าเก็บและขนมูลฝอยประจำเดือน  ที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน  100  ลิตร

       (1)  วันหนึ่งไม่เกิน   40    ลิตร                                           เดือนละ

       (2)  วันหนึ่งเกิน      40    ลิตร  แต่ไม่เกิน   60    ลิตร             เดือนละ

       (3) วันหนึ่งเกิน       60    ลิตร  แต่ไม่เกิน   80     ลิตร            เดือนละ

       (4) วันหนึ่งเกิน       80    ลิตร  แต่ไม่เกิน   100  ลิตร             เดือนละ

   

.  ค่าเก็บขนมูลฝอยประจำเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งเกิน 100  ลิตร  ขึ้นไป

      -  วันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร                                                        เดือนละ

      -  วันหนึ่งเกิน 500 ลิตรขึ้นไป                                                เดือนละ

ง.       ค่าเก็บขนมูลฝอยเป็นครั้งคราว  ครั้งหนึ่ง ๆ

-  ไม่เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตร                                                     ครั้งละ

-  เกินหนึ่งลูกบาศก์เมตรค่าเก็บขนทุก ๆ ลูกบาศก์เมตร  หรือเศษของ

   ลูกบาศก์เมตร  ลูกบาศก์เมตรละ

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต

ก.      รับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ                                                  ฉบับละ

ข.      รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  โดยทำเป็นธุรกิจ  หรือได้รับประโยชน์ตอบ

       แทนด้วยการคิดค่าบริการ                                                        ฉบับละ

 

 

100

150

50

 

15

20

30

40

 

 

100

250

 

200 

250

 

 

 

 

3,000

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906