ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปี 2558
dot
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศสอบราคา
bulletประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
bulletงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2558
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ปี 2556
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletกีฬาโคกสูงสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bulletกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bullet ประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ 2556
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906
ทต.ตำบลโคกสูงจัดงานวันผู้สูงอายุ 14เมษายน 2554 article

        รดน้ำดำหัวนายอำเภอโพนทอง

12 เมษายน 2554

                

                

                                             

เทศบาลตำบลโคกสูงจัดงานวันผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ

วันที่14 เมษายน 2554

               

               

                  

               

              

              

              
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว article
ทต.โคกสูงร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.โพนทองออกประชาคมจัดทำแผนชุมชน article
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2554 article
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ปี 2554 article
ลงนามถวายพระพรในหลวง ณ โรงพยาบาลศิริราช article
ภาพศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2554 article
พิธีมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2553 article
โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว พ.ศ.2554 article
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2553 article
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561
กีฬาโคกสูงเกมส์ ครั้งที่ 9 /2554 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906