ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ปี 2558
dot
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศสอบราคา
bulletประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
bulletงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2558
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletแผนป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ปี 2556
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletกีฬาโคกสูงสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bulletกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555
bullet ประเพณีลอยกระทง ปีงบประมาณ 2556
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานป้องกันฯ article

 

pro_resize.jpg
new

การส่งเสริมการใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ article
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 article
สรุปพระราชดำหริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ article
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 article
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 article
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ article
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยเหนือ article
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป article
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล article
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้รงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร article
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการรับจ้างเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกุลภายในเขตเทศบาล article
ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการรับจ้างเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล article
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 article
ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบประปา
ภาพกิจกรรม/โครงการ
หนังสือประกาศแก้ไข
หนังสือนำส่งประกาศแก้ไข
หนังสือนำส่งประกาศแก้ไข
แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906