ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
bulletประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906
bulletประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานป้องกันฯ article

 

pro_resize.jpg
new

การส่งเสริมการใช้กฎหมายสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ article
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 article
สรุปพระราชดำหริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ article
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 article
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 article
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ article
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยเหนือ article
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป article
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล article
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้รงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร article
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการรับจ้างเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกุลภายในเขตเทศบาล article
ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการรับจ้างเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล article
ป้ายประชาสัมพันธืภาษีประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพนธ์งานจัดเก็บรายได้ article
ข่าวประชาสัมพนธ์งานจัดเก็บรายได้
ประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 article
ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบประปา
ภาพกิจกรรม/โครงการ
หนังสือประกาศแก้ไข
หนังสือนำส่งประกาศแก้ไข
หนังสือนำส่งประกาศแก้ไข
แนวทางการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906