ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletประวัติเทศบาล
bulletนโยบายผู้บริหาร
bulletข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
dot
สภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
bulletสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง
dot
ส่วนราชการเทศบาล
dot
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
dot
ติดต่อ สอบถาม
dot
bulletสายตรงนายกเทศมนตรี
bulletโปรแกรมส่วนตัว
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
dot
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
dot
bulletประกาศ เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เป็นเทศบาลตำบลโคกสูง
bulletประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2561
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
bulletเทศบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
bulletระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกสูง พ.ศ.2557
bulletแผนพัฒนาตำบล 3 ปี
bulletแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ จ.ร้อยเอ็ด (ฉบับย่อ)
bulletแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับสมบูรณ์)
bulletประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560
dot
ภาพกิจกรรม/โครงการ
dot
bulletโครงการล้างส้วม ล้างท่อระบายน้ำ
bulletโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรค
bulletประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2557
bulletงานศพปลอดเหล้า
bulletโครงการแจกเกลือไอโอดีน
bulletประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปี 2559
dot
หน่วยงานราชการ
dot
bulletเว็บไซต์สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
bulletกรมอนามัย-กระทรวงสาธารณุข
bulletจุดรณรงค์ปีใหม่2558
bulletคลังข่าวมหาดไทย
bullet ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 043 501906
bulletประกวดราคาซื้อรถกระบะบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
แผนงานสาธารณสุขมูลฐาน

 

แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของชมรมคนรักสุขภาพตำบลโคกสูง  ปี 2556

ตำบลโคกสูง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการล้างส้วมล้างท่อก่อนวันสงกานต์

-เพื่อทำความสะอาดก่อนวันสงกานต์

-เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ส้วมสาธารณะ

-เพื่อล้างท่อระบายน้ำและสิ่งปฏิกูลบริเวณสาธารณะ

หมู่บ้านในเขตเทศบาลทั้ง 13 หมู่บ้าน

-วัสดุป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

-วัสดุอุปกรณ์

-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

 

40,000

เดือน เมษายน  พ.ศ. 2556

-ชมรมคนรักสุขภาพ  ตำบลโคกสูง

2

โครงการลดพุงลดโรค

-เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรค

-เพื่อป้องกันการเกิดโรคในเบื้องต้น

หมู่บ้านในเขตเทศบาลทั้ง 13 หมู่บ้าน

-วัสดุป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

-วัสดุอุปกรณ์

-ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

 

30,000 

เดือน พฤษภาคม กันยายน

 พ.ศ. 2556

-ชมรมคนรักสุขภาพ  ตำบลโคกสูง

3

โครงการงานศพปลอดเหล้า

-เพื่อลดการดื่มเหล้า

-เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี

-เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากสิ่งมึนเมา

หมู่บ้านในเขตเทศบาลทั้ง 13 หมู่บ้าน

-วัสดุป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

-วัสดุอุปกรณ์

 

40,000

เดือน พฤษภาคม กันยายน

 พ.ศ. 2556

-ชมรมคนรักสุขภาพ  ตำบลโคกสูง

แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของชมรมคนรักสุขภาพตำบลโคกสูง  ปี 2556

ตำบลโคกสูง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

4

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้พิการ

-ผู้พิการได้รับการดูแลสุขภาพ

-ผู้พิการมีสุขภาพและกำลังใจดี

 

 

ผู้พิการในเขตเทศบาลทั้ง 13 หมู่บ้าน

-วัสดุอุปกรณ์

-ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม

-วัสดุป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

 

30,000

เดือน พฤษภาคม กันยายน

 พ.ศ. 2556

-ชมรมคนรักสุขภาพ  ตำบลโคกสูง

 

 

 

 

 

 

 

แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของกลุ่ม  อสม. ตำบลโคกสูง  ปี 2556

ตำบลโคกสูง  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ

จำนวนเงิน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

-เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

-เพื่อลดอัดตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

-หมู่บ้านในเขตเทศบาลทั้ง 13 หมู่บ้าน

-โรงเรียนในเขตเทศบาล

-วัสดุอุปกรณ์

- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม

-วัสดุป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

-ค่าเอกสาร

 

50,000

เดือน พฤษภาคม กันยายน

 พ.ศ. 2556

-กลุ่ม อสม. 

ตำบลโคกสูง

2

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย

-เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

-เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

-หมู่บ้านในเขตเทศบาลทั้ง 13 หมู่บ้าน

-โรงเรียนในเขตเทศบาล

-วัสดุอุปกรณ์

-วัสดุป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

45,000            

เดือน พฤษภาคม กันยายน

 พ.ศ. 2556

-กลุ่ม อสม. 

ตำบลโคกสูง

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ / โทรสาร 043-501906